متن و ترجمه ی ترانه ی Love me like you do از Ellie Golding.

You’re the light, you’re the night
تو نوری،تاریکی هستی
You’re the color of my blood
تو به رنگ خون منی
You’re the cure, you’re the pain
تو درمان و درد منی
You’re the only thing I wanna touch
تنها چیزی هستی که دوست دارم لمسش کنم
!Never knew that it could mean so much, so much
هیچ وقت فکرشُ نمی کردم انقدر زیاد انقدر زیاد سخت باشه
You’re the fear, I don’t care
ازت می ترسم ولی برام مهم نیست
‘Cause I’ve never been so high
چون تا حالا هیچ وقت تا این حد تو اوج نبودم
Follow me through the dark
توی این تاریکی دنبالم بیا
Let me take you past our satellites
اجازه بده تورو از قمر خودمون دور کنم
!You can see the world you brought to life, to life
می تونی دنیایی که بهش زندگی دادی رو ببینی
So love me like you do
پس منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
To-to-touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟
Fading in, fading out
On the edge of paradise
یه گوشه ای از بهشت ظاهر میشی، ناپدید میشی
Every inch of your skin
هر ذره از وجود تو
Is a holy grail I’ve got to find
یه جام مقدسه که پیداش کرده ام
!Only you can set my heart on fire, on fire
فقط تویی که می تونی قلبمو به آتیش به آتیش بکشی!
Yeah, I’ll let you set the pace
آره اجازه میدم خودت انتخاب کنی
‘Cause I’m not thinking straight
چون من نمی تونم درست فکر کنم
My head’s spinning aroun
سرم داره گیج میره
I can’t see clear no more
دیگه نمی تونم درست ببینم
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
To-to-touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
To-to-touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟
I’ll let you set the pace
‘Cause I’m not thinking straight
چون نمی تونم درست فکر کنم
My head’s spinning around
سرم داره گیج میره
I can’t see clear no more
دیگه چشمام درست نمی بینه
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
To-to-touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Lo-lo-love me like you do
منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش
Touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
To-to-touch me like you do
منُ هر جوری که میخوای لمس کن
?What are you waiting for
منتظر چی هستی؟

منبع: سایت سانگ تکست.

About محمد هاشمی

بنده متولد شهر مشهد هستم و در تاریخ یک فروردین سال 1368 متولد شدم. تحصیلات دبیرستانم را در همان شهر به پایان رساندم و اکنون نیز در کشور Sweden زندگی میکنم.
This entry was posted in متن و ترجمه ترانه های خارجی.. Bookmark the permalink.

One Response to متن و ترجمه ی ترانه ی Love me like you do از Ellie Golding.

  1. Pingback: 3I0EQqMS

Leave a Reply