قوانین مربوط به بازی گلبال نابینایان.

درود دوستان. در اینجا شما را با قوانین مربوط به بازی گلبال نابینایان آشنا میکنم. نیاز به توضیح است که این قوانین مربوط به سه سال پیش هستند و احتمالً در پایان سال 2017 تعدادی از آنها تغییر خواهد نمود البته منظور موارد جزعی میباشد.

 

1 -زمين بازي

ابعاد: زمين بازي مستطيل شكل است و طول آن 18 متر و عرض آن 9 متر (+/- 5 سانتيمتر) است. اندازه گيري از لبه

هاي خارجي زمين صورت مي گيرد. به جز علائم زمين گلبال، هيچ علامت ديگري نبايد روي زمين وجود داشته باشد.

با تقسيم طولي، زمين به 6 قسمت سه متري تقسيم شده است.

2/1 -در دو قسمت انتهايي زمين، در مقابل دروازه ها، مناطق تيمي، هريك به طول 6 متر (+/- 5 سانتيمتر) و عرض

9 متر قرار گرفته اند. مناطق تيمي به دو قسمت مساوي به طول 3 متر و پهناي 9 متر تقسيم شده اند. اين دو

قسمت را مناطق جهت يابي (Orientation (و فرود (Landing (مي نامند. منطقه جهت يابي به دروازه نزديك تر

است و منطقه فرود در فاصله دورتر از دروازه قرار دارد. مناطق تيمي داراي خطوط جهت يابي بازيكن هستند.

3/1 -منطقه مياني زمين بازي را منطقه خنثي مي نامند. اين منطقه 6 متر (+/- 5 سانتيمتر) طول و 9 متر (+/- 5

سانتيمتر) پهنا دارد و خط مركزي آن را به دو قسمت تقسيم مي كند.

4/1 -كليه خطوط روي زمين بايد 5 -/+) 1 (سانتيمتر پهنا داشته باشند و با نوارچسب علامتگذاري مي شوند. براي

كمك به جهت يابي بازيكنان، در زير نوار چسب ريسماني به ضخامت 3 -/+) . /05 ( /ميليمتر قرار مي گيرد. ريسمان

بايد در زير رشته رويي نوار چسب قرار داشته باشد. رنگ نوار چسب بايد متضاد با رنگ زمين و توپ باشد تا داوران و

تماشاگران بهتر بتوانند توپ و علائم روي زمين را مشاهده نمايند.

5/1 -در پيرامون زمين بازي خطوطي با نوارچسب (بدون نخ) با فاصله 5/1 متر (+/- 5 سانتيمتر) از خطوط دروازه و

خطوط جانبي ترسيم مي شوند و آن را خط لاين آوت مي نامند.

6/1 -زمين بازي بايد صاف باشد و نماينده فنّي IBSA آن را تاييد نمايد. در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات

قهرماني جهان و ديگر مسابقات قهرماني بايد از كفپوش چوبي، پلاستيكي يا مواد مصنوعي ارتجاعي

استفاده شود.

 

 

2 .منطقه نيمكت تيم

1/2 -محلي به نام محدوده نيمكت تيم در اختيار هر يك از دو تيم قرار مي گيرد. نيمكت ها در طرفين ميزهاي داوران

مستقر مي شوند و بايد حد اقل سه متر با خط جانبي زمين بازي فاصله داشته باشند. محدوده نيمكت هر تيم

4 متر ( +/- 5 سانتيمتر) عرض و سه متر ( +/- 5 سانتيمتر) عمق دارد. اين محدوده با نوارچسب با نخ

علامتگذاري مي شود..

2/2 -نيمكت تيم در همان سمتي كه بازيكنان قرار دارند ، نزديك ميز داوران قرار مي گيرد.

3/2 – با تغيير زمين در نيمه دوم بازي، محدوده نيمكت هاي تيم ها نيز تعويض مي شوند.

4/2 -كليه اعضاي تيم در محدوده نيمكت خود باقي مي مانند و در طول بازي قسمتي از بدن آنها بايد در پشت خط

نوار يا روي آن قرار گرفته باشد. عدم رعايت اين مقرّرات به پنالتي تيمي به علت تاخير در بازي منجر خواهد

شد.

5/2 -چنانچه بازيكني كه مصدوم شده يا بازي را ترك كرده است بخواهد روي نيمكت تيم خود بنشيند، بايد پيراهن

شناسائي كه كميته برگزاري در اختيار او قرار مي دهد را بر تن داشته باشد. اين فرد غير بازيكن تلقي مي

شود و عدم رعايت اين مقرّرات به پنالتي تيمي به علت تاخير در بازي منجر خواهد شد و بازيكن نيز بايد

نيمكت تيم را ترك كند.

 

3 -دروازه ها

1/3 -دروازه ها در عرض هر يك از دو انتهاي زمين قرار مي گيرند. عرض دروازه از داخل 9 متر (+/- 5 سانتيمتر) و

ارتفاع آن 130 -/+) 2 (سانتيمتر خواهد بود. عمق دروازه بايد 50 سانتيمتر باشد كه از جلوي تيرك افقي تا نزديكترين

نقطه به انتهاي دروازه اندازه گيري مي شود.

2/3 -تيرك افقي بايد سخت و محكم باشد.

3/3 -تيرك هاي عمودي و افقي دروازه بايد گرد يا بيضي شكل باشند و قطر آنها نبايد از 15 سانتيمتر بيشتر

باشد.

4/3 -تيرك هاي عمودي دروازه بايد طوري قرار گيرند كه لبه داخلي تيرك بر روي لبه خارجي خطوط جانبي قرار

گيرند و با خط دروازه در يك راستا قرار داشته باشند.

 

 

4 -توپ

1/4 -توپ بايد ويژگي هاي زير را دارا باشد:

سانتيمتر 25 – 24 :قطر

سانتيمتر 78/5 – 75/5 :محيط 

گرم) 50 -/+) 1250 :وزن 

 سوراخ هاي صدا: 4 سوراخ در نيمه فوقاني و 4 سوراخ در نيمه زيرين توپ

زنگ: دو عدد

جنس: لاستيك طبيعي

80-85 °Shore A : Norm DIN 53505 اساس بر سفتي 

رنگ: آبي

سطح: قبه دار

 فاقد اجزاء سمي

2/4 -در مسابقات مهم قهرماني (بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و رقابت هاي انتخابي بازي هاي

پارالمپيك) از توپ هاي مورد تاييد IBSA استفاده مي شود و كميته برگزاري نوع توپ را تعيين مي كند.

 

 

5 – يونيفرم

1/5 -كليه بازيكنان بايد لباس رسمي تيم را بر تن داشته باشند.

2/5 -شماره هر بازيكن بايد به طور دائمي در قسمت مركزي جلو و پشت پيراهن او چاپ شده باشد. شماره

پيراهن بايد يكي از اعداد 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 يا 9 بوده و حد اقل 20 سانتيمتر بلندي داشته باشد. شماره8

پيراهن نبايد در داخل شورت قرار گرفته و يا به نحوي روي آن پوشيده شده باشد. داوران بايد بتوانند به وضوح

شماره را رؤيت نمايند. عدم رعايت هر يك از اين مقرّرات به پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر مي شود.

3/5 -لباس، تجهيزات و پوشش هاي محافظ نبايد از هيچ سمتي بيش از 10 سانتيمتر از بدن سرافتادگي داشته

باشند.

4/5 .در مسابقات قهرماني جهان و بازي هاي پارالمپيك، پيراهن، شلوار و جوراب هاي همه ي اعضاي تيم بايد

يكسان باشند و تمامي مقرّرات گلبال IBSA در ارتباط با تبليغات در آنها رعايت شده باشند. بنا بر ضرورت ناشي

از ماهيت قراردادهاي تبليغاتي، اجازه استفاده از هيچ يك از اقلام البسه كه با اين مقرّرات منافات دارند داده

نخواهد شد. عدم رعايت اين مقرّرات به پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر خواهد شد و به بازيكن اجازه بازي

داده نخواهد شد.

5/5 .استفاده از هر نوع پوشش يا شيء خارجي بر روي سر نبايد محل قرار گرفتن چشم بند يا عملكرد آن را تحت

تاثير قرار دهد.

 

 

6 .چشم بند، آي پچ، عينك و لنز

1/6 .بازيكنان نمي توانند از عينك يا لنز استفاده نمايند.

2/6 .از زمان چك كردن چشم بند در آغاز يك نيمه تا پايان نيمه، بازيكنان بايد در تمام مدت چشم بند خود را بر

چشم داشته باشند. بازيكني كه تعويض مي شود، بعد از اعلام تعويض و هنگامي كه زمين بازي را ترك مي كند مي

تواند چشم بند خود را بردارد. عدم رعايت اين مقرّرات به خطاي فردي Eyeshade منجر خواهد شد.

3/6 .در وقت اضافي نيز بازيكنان بايد از چشم بند استفاده نمايند. تمامي بازيكنان، خواه در زمين باشند يا در

خارج از زمين، در هنگام پرتاب هاي اضافي بايد از چشم بند استفاده نمايند. عدم رعايت اين مقرّرات به خطاي

فردي Eyeshade منجر خواهد شد.

4/6 .در همه ي مسابقات مهم، همه ي بازيكناني كه در زمين بازي مي كنند بايد چشمان خود را، تحت نظارت

نماينده فنّي گلبال IBSA يا فرد منتصب از سوي وي، با گاز يا آي پچ بپوشانند.

5/6 .اگر تنظيم چشم بند يا درخواست بازيكن براي تعويض چشم بند، بيش از زمان تعيين شده براي تايم آوت

پزشكي ( 45 ثانيه) طول بكشد، بازيكن به پنالتي فردي تاخير بازي تنبيه خواهد شد.

6/6 .اگر برگزار كننده مسابقات چشم بند را در اختيار تيم ها قرار مي دهد، نماينده فنّي IBSA بايد چشم بند ها را

تاييد نمايد.

7 .دسته بندي و كلاسبندي مسابقات:

1/7 .مسابقات در دو گروه مردان و زنان دسته بندي مي شوند.

2/7 .در مسابقات بين المللي، همه ي بازيكنان بايد در يكي از كلاس هاي B1 ،B2 يا B3 كلاسبندي شده باشند.

 

 

8 .مسابقات تيمي

1/8 .در هر مسابقه، هر تيم مي تواند در زمين سه بازيكن داشته باشد و حد اكثر از سه بازيكن ذخيره نيز استفاده

نمايد.

2/8 .علاوه براين، در طول بازي ، هر تيم مي تواند در روي نيمكت حد اكثر سه نفر همراه داشته باشد. بنابراين،

تعداد كل افراد روي نيمكت و بازيكناني كه در زمين بازي مي كنند جمعاً 9 نفر خواهد بود.

3/8 .چنانچه بازيكني كه روي نيمكت تيم مي نشيند جزء بازيكنان تيم نيست، مراتب بايد هنگام انداختن سكّه به

داور اطلاع داده شود و اين بازيكن بايد پيراهن مخصوصي كه كميته برگزاري در اختيار او قرار مي دهد را بر تن

داشته باشد. عدم رعايت اين مقرّرات به پنالتي تيمي تاخير بازي منجر خواهد .شد

 

 

9 .داوران:

1/9 .براي هر بازي دو نفر داور، 4 نفر داور دروازه، 1 نفر منشي، 1 نفر وقت نگهدار و 1 نفر وقت نگهدار ده ثانيه

منصوب مي شوند. در مسابقات مهم، دو نفر وقت نگهدار 10 ثانيه و يك نفر وقت نگدار up-back منصوب مي

شوند.

2/9 .وظايف داوران در راهنماي صدور گواهينامه داوران IBSA تشريح شده است.

 

 

10 .انداختن سكّه:

1/10 .نماينده تيم بايد راس ساعت مقرّر در محل انداختن سكّه حضور داشته باشد. عدم حضور به موقع براي

سكّه انداختن به پنالتي تيمي تاخير بازي منجر خواهد شد و تيمي كه تاخير داشته است حق انتخاب پرتاب يا

دريافت توپ و چپ يا راست زمين را از دست خواهد داد. اگر هر دو تيم براي انداختن سكّه حاضر نشده باشند،

تيم اول برنامه بازي از سمت چپ ميز داوران با توپ شروع مي كند و به هر دو تيم پنالتي تاخير بازي داده مي شود.

2/10 .هنگام انداختن سكّه از نماينده تيم درخواست مي شود برگه لاين آپ تيم را تكميل كند تا اطمينان حاصل

شود كه اسامي و شماره بازيكنان صحيح هستند و اسامي نفراتي كه در طول بازي روي نيمكت مي نشينند نيز

مشخّص شود. چنانچه هنگام انداختن سكّه برگه لاين آپ ارائه نشود از برگه لاين آپ بازي قبلي استفاده مي شود

و چنانچه بازي قبلي وجود نداشته باشد از اسامي و سمت هاي تيم بر اساس فرم هاي ثبت نام ارسال شده براي

كميته برگزاري استفاده خواهد شد.

3/10 .در بازي هايي كه لازم است برنده مشخّص شود، علاوه بر برگه لاين آپ، داور برگه پرتاب هاي اضافي را

نيز در اختيار تيم قرار مي دهد و اين برگه در زمان سكّه انداختن براي پرتاب هاي اضافي، دوباره به داور داده مي

شود.

4/10 .نماينده فنّي يكي از داوران را براي انداختن سكّه منصوب يا وي را تاييد مي كند و اين داور هدايت برنامه

سكّه انداختن را بر عهده دارد.

5/10 .برنده سكّه مي تواند پرتاب توپ يا دفاع را انتخاب كند ، يا مي تواند انتخاب كند كه در كدام سمت زمين

بازي را شروع كند. انتخاب باقيمانده به تيم مقابل تعلق ميگيرد.

6/10 .در پايان هر نيمه ، تيم ها زمين و نيمكت ها را تعويض مي كنند. اولين پرتاب نيمه دوم بازي را تيمي انجام

مي دهد كه در اولين پرتاب شروع بازي دفاع كرده است.

7/10 .فقط به بازيكنان واقعي در برگه لاين آپ اجازه بازي داده مي شود. كليه اعضاي تيم كه اسامي آنها در برگه

لاين آپ قيد شده است ، در زمان شروع بازي بايد در زمين بازي يا روي نيمكت تيم حضور داشته باشند. عدم

رعايت اين مقرّرات به پنالتي تيمي به خاطر تاخير بازي براي هر يك از بازيكناني كه حضور ندارند منجر خواهد

شد.

 

 

11 .گرم كردن:

1/11 .به بازيكنان اجازه داده مي شود در نيمه دفاعي تيم ( نيمه زمين متعلق به تيم) به گرم كردن بپردازند. توپ

تيم نبايد وارد زمين تيم مقابل شود.

2/11 .چنانچه توپ تيم وارد زمين حريف شود، داور به تيم پرتاب كننده هشدار مي دهد و در صورت تكرار (بار

دوم) به تيم پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده مي شود.

 

 

12 .مدت بازي

1/12 .زمان بازي گلبال 24 دقيقه است كه بازي در دو نيمه 12 دقيقه اي انجام مي شود.

2/12 .بين پايان يك بازي و شروع بازي بعد حد اقل 5 دقيقه فاصله وجود دارد. در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات

قهرماني جهان فاصله زماني بين پايان يك بازي و شروع بازي بعد حد اقل 15 دقيقه خواهد بود.

3/12 .5 دقيقه قبل از شروع بازي بوق هشدار زده مي شود.

4/12 .90 ثانيه قبل از شروع هر يك از دو نيمه بازي، بازيكناني كه بازي را شروع مي كنند بايد براي زدن آي پچ

و چك چشم بند بوسيله داور، آمادگي كامل داشته باشند.

5/12 .30 ثانيه قبل از شروع هر نيمه بازي يك هشدار صوتي زده مي شود.

6/12 .فاصله زماني بين دو نيمه بازي سه دقيقه خواهد بود.

7/12 .وقتي داور پشت ميز “time “را اعلام مي كند، تمامي تيم ها و بازيكنان بايد براي شروع بازي آمادگي كامل

داشته باشند (به بند 5/12 .مراجعه شود). عدم رعايت اين قانون به پنالتي تيمي يا انفرادي تاخير در بازي منجر

خواهد شد.

8/12 .به محض پايان وقت ، نيمه بازي تمام شده تلقي مي شود.

 

بخش ج – در حين بازي

13 .پروتكل بازي

1/13 .داوران از تماشاگران درخواست مي كنند موبايل هاي خود را خاموش كنند و در زماني كه توپ در جريان

بازي قرار دارد سكوت را رعايت نمايند و بازي شروع مي شود. داوران با اعلام “please quiet “و به دنبال آن با

اعلام “centre ، ” توپ را به سمت بازيكني كه به مركز نزديك تر است پرتاب و آن را در اختيار تيمي كه بايد

پرتاب اول را انجام دهد قرار مي دهند. سپس داور سه بار سوت مي زند و “play “را اعلام مي كند.

2/13 .به محض اين كه داور سوت سوم را مي زند ساعت اصلي شروع به كار مي كند.

3/13 .داور هر يك از نيمه هاي بازي را با سوت يا اعلام هاي “time half” ، “game” ، “overtime “يا extra“

“throws به پايان مي رساند. با اين علامت، پايان نيمه اعلام مي شود و بازيكنان مي توانند به چشم بندهاي خود

دست بزنند. داور بايد اطمينان حاصل نمايد كه قبل از پايان نيمه خطاي منجر به پنالتي بروز نكرده است.

4/13 .به استثناي زمان زدن پنالتي، ساعت مسابقات با سوت داور متوقف مي شود و با سوت مجدد او بازي از

سرگرفته مي شود. در زمان زدن پنالتي ساعت مسابقات كار نمي كند.

5/13 .براي باز گرداندن توپ به بازي، داور يا داور دروازه توپ را در خط جانبي در فاصله 5/1 متري جلوي تيرك

دروازه نزديك تر به مكاني كه توپ از زمين خارج شده است، آن را به زمين مي زند. سپس داور فرمان ‘play‘

مي دهد.

6/13 .چنانچه هنگام انداختن توپ، توپ از خط جانبي زمين خارج شود، داور اعلام “out “مي نمايد و ساعت 10

ثانيه متوقف ودوباره تنظيم مي شود. اگر توپ از خط لاين آوت نيز خارج شود، داور سوت زده، اعلام “out line“

مي كند. داور يا داور دروازه دوباره توپ را در خط جانبي در 5/1 متري جلوي دروازه در سمت مقابل زمين و در

سمتي كه توپ از زمين خارج شده است به زمين مي زند و توپ به بازي باز مي گردد. اگر توپ از خط “out line“

عبور نكرده و ساعت بازي متوقف نشده است، وقتي توپ به منطقه تيم بازگشت، داور ادامه بازي ، “play ، “را

اعلام مي كند. اگر ساعت بازي متوقف شده باشد، داور فرمان “please quiet “داده، سپس سوت مي زند و

دستور “play “مي دهد.

7/13 .اگر توپ در زمين تيم روي خط جانبي بلاك آوت شده باشد، داور اعلام بلاك آوت مي كند. اگر توپ از

روي خط لاين آوت نيز عبور كرده باشد، داور سوت زده و اعلام “لاين آوت” مي كند.

11

8/13 .داور يا داور دروازه مانند مورد 6/13 .توپ را به زمين زده و توپ به بازي بر مي گردد.

9/13 .اگر ساعت بازي متوقف نشده باشد، ساعت 10 ثانيه به كار خود ادامه مي دهد و داور زماني كه توپ دوباره

به زمين زده شد ، اعلام “play “مي نمايد.

10/13 .اگر ساعت بازي متوقف شده باشد، ساعت 10 ثانيه متوقف مي شود. وقتي توپ دوباره به بازي برمي

گردد، داور اعلام “please quiet “نموده ، سوت مي زند و دستور “play “مي دهد. در زمان باقيمانده تيم فرصت

دارد توپ را از روي خط مركزي عبور دهد.

11/13 .هر وقت ساعت بازي متوقف شد و توپ بوسيله داور يا داور دروازه در فاصله 5/1 متري تيرك دروازه، به

زمين زده شد و به بازي برگشت، داور با گفتن “please quiet ، “سوت زده و اعلام “play “مي كند ، حتي اگر

هيچ يك از بازيكنان اقدام به برداشتن توپ نكرده باشند.

12/13 .كمك اضافي براي جهت يابي در زمين ممنوع است. عدم رعايت اين قانون به پنالتي تيمي يا فردي به

خاطر تاخير بازي منجر خواهد شد.

13/13 .بعد از موقعيت پنالتي، بازيكنان مي توانند براي ورود به دروازه به كمك داور يا داور دروازه جهت يابي

نمايند. چنانچه در هر زمان ديگر ، لازم باشد داور براي جهت يابي مجدد به بازيكني كمك كند، به خاطر تاخير

بازي، اعلام پنالتي فردي خواهد شد.

14/13 .چنانچه توپ پرتاب شده در زمين تيم مدافع، بدون اين كه هيچ يك از بازيكنان تيم مدافع با آن تماس

گرفته باشند، از حركت باز بايستد، آن را توپ مرده يا ‘Ball Dead ‘مي نامند. داور سوت مي زند و اعلام Dead‘

‘Ball مي كند. سپس داور يا يكي از مسئولين، طبق بند 5/13 .توپ را در اختيار تيم مدافع قرار مي دهند. چنانچه

توپي بدون اين كه بازيكنان تيم مدافع با آن تماس بگيرند با تيرك افقي / عمودي دروازه برخورد كند و در محدوده

تيم يا در نيمه اول منطقه خنثي متوقف شود، اعلام ‘Ball Dead ‘مي شود. تا زماني كه توپ كاملاً متوقف نشده

است، داور نبايد سوت بزند.

15/13 .فقط براي دريافت مراقبت پزشكي يا تنظيم تجهيزات، به يك عضو تيم، در زمان توقف رسمي بازي، اجازه

ترك زمين بازي داده مي شود. فردي كه زمين را ترك كرده است تا پايان نيمه حق برگشت به زمين را ندارد.

16/13 .براي اطمينان از جريان مطلوب بازي، فقط زماني داور براي پاك كردن زمين، اعلام تايم آوت مي كند كه

به تشخيص او ايمني بازيكنان در معرض خطر قرار گرفته است. پاك كردن زمين فقط در زمان توقف رسمي بازي

انجام مي شود.

 

 

14 امتياز دهي:

1/14 .هر گاه توپي كه در جريان بازي است كاملاً از روي خط دروازه عبور كند، گل به ثمر رسيده است. داور دو

بار سوت مي زند و گل را اعلام مي كند. با اولين سوت داور، ساعت بازي متوقف مي شود. توپي كه داور براي ادامه

بازي پاس مي دهد اگر وارد دروازه شود گل محسوب نمي شود.

2./14 .اگر چشم بند بازيكني كه دفاع مي كند بر اثر برخورد با توپ حركت كند يا جدا شود، تا زماني كه توپ

تحت كنترل قرار مي گيرد و بلاك آوت يا گل مي شود، مي توان به بازي ادامه داد.

3/14 .تيمي كه در پايان زمان بازي بيشترين گل را به ثمر رسانده است برنده اعلام مي شود.

4/14 .هرگاه اختلاف امتيازات دو تيم به 10 برسد، بازي متوقف و خاتمه مي يابد.

 

 

15 .تايم آوت تيم

1/15 .در طول بازي به هر تيم اجازه 4 تايم آوت 45 ثانيه اي داده مي شود. در نيمه اول بازي هر تيم موظف است

از حد اقل يك تايم آوت خود استفاده كند، در صورت عدم استفاده، اين تايم آوت باطل مي شود. وقتي يك تيم

اعلام تايم آوت كرد، هر دو تيم مي توانند از آن استفاده نمايند.

2/15 .در زمان اضافي، به هر تيم فقط اجازه يك تايم آوت داده مي شود.

3/15 .تيمي كه كنترل توپ را در اختيار دارد مي تواند درخواست تايم آوت نمايد. وقتي سوت توقف بازي به صدا

در آمد، تيم مي تواند درخواست تايم آوت نمايد.

4/15 .هر يك از اعضاي تيم مي توانند با دادن علامت تايم آوت به داور و يا با گفتن “out time ، “درخواست

تايم آوت نمايند.

5/15 .تايم آوت زماني شروع مي شود كه داور با ذكر نام تيم متقاضي تايم آوت، آن را اعلام مي كند. با اعلام

تايم آوت، افراد روي نيمكت مي توانند وارد زمين شوند.

6/15 .يكي از وقت نگهدار هاي 10 ثانيه ، زمان 45 ثانيه اي تايم آوت را ثبت مي كند و 15 ثانيه قبل از پايان

زمان تايم آوت با علامت صوتي به تيم ها هشدار مي دهد. علامت صوتي بعدي در پايان 45 ثانيه نواخته مي شود.

7/15 .وقتي علامت صوتي 15 ثانيه نواخته شد، داور شفاهاً “seconds 15 “را اعلام مي كند.

8/15 .قبل از پايان تايم آوت ، مي توان تعويض را اعلام كرد. اگر تيمي كه درخواست تايم آوت كرده است، قبل

از پايان زمان تايم آوت درخواست تعويض كند، تايم آوت و تعويض هر دو براي تيم محاسبه مي شوند. چنانچه

اين تيم بعد از پايان زمان تايم آوت درخواست تعويض نمايد، به آن پنالتي تيمي – تاخير بازي داده خواهد شد.

9/15 .وقتي تيمي اعلام تايم آوت مي كند، حد اقل يك پرتاب بايد انجام شده باشد تا اين تيم بتواند درخواست

تايم آوت بعدي يا تعويض نمايد.

10/15 .چنانچه تيمي در طول زمان بازي درخواست بيش از 4 تايم آوت، يا در نيمه دوم بازي درخواست بيش از

سه تايم آوت ، يا در زمان اضافي درخواست بيش از يك تايم آوت نمايد، درخواست تيم پذيرفته نمي شود و

بلافاصله به آن پنالتي تيمي – تاخير بازي داده مي شود.

11/15 .با فرمان “please quiet “داور، مربيگري از روي نيمكت بايد متوقف شود. در غير اين صورت پنالتي

Coaching Illegal داده خواهد شد.

 

 

16 .تايم آوت داور

1/16 .داور هر زمان كه بخواهد مي تواند اعلام تايم آوت نمايد.

2/16 .چنانچه يك داور به علت رفتار تيمي كه مالكيت توپ را در اختيار دارد سوت بزند و اعلام تايم آوت داور

نمايد، توپ بايد در اختيار داور دروازه قرار گيرد. در پايان زمان تايم آوت ، داور دروازه در فاصله 5/1 متري تيرك

دروازه توپ را به زمين مي زند و (طبق قانون 5/13( .بازي از سر گرفته مي شود.

3/16 .تايم آوت داور محدوديت زماني ندارد.

4/16 .در حين تايم آوت داور، افراد روي نيمكت مي توانند تا زماني كه داور فرمان “please quiet “نداده است،

بازيكنان داخل زمين را راهنمايي (Coaching (نمايند. به محض درخواست سكوت از سوي داور، مربيگري بايد

متوقف شود. عدم رعايت سكوت ، طبق قانون 11/15 ، .به پنالتي تيمي منجر خواهد شد.

 

 

17 .تايم آوت پزشكي

1/17 .زمان تايم آوت پزشكي حد اكثر 45 ثانيه است. در صورت بروز آسيب ديدگي يا بيماري، داور مي تواند

اعلام تايم آوت پزشكي نمايد. در پايان 45 ثانيه، داور ضمن مشورت، تعيين مي كند كه آيا ورزشكار قادر به ادامه

بازي هست يا خير.

2/17 .زمان نگهدار 10 ثانيه كه در حال اندازه گيري زمان 10 ثانيه نيست، زمان 45 ثانيه را محاسبه مي كند.

3/17 .15 ثانيه قبل از پايان زمان تايم آوت پزشكي، يك علامت هشدار سوتي نواخته مي شود. در پايان زمان

تايم آوت (45 ثانيه) نيز اين علامت تكرار مي شود.

4/17 .چنانچه در پايان تايم آوت پزشكي، به تشخيص داور ، بازيكن قادر به ادامه بازي نباشد، بازيكن بايد

تعويض پزشكي شود. ولي مربي مي تواند با استفاده از تعويض عادي اين بازيكن را دوباره به زمين باز گرداند.

5/17 .در زمان تايم آوت پزشكي، فقط يك نفر از افراد روي نيمكت تيم مي تواند وارد زمين بازي شود. در پايان

تايم آوت پزشكي، فردي كه وارد زمين شده است بايد به نيمكت خود باز گشته باشد. 15 ثانيه قبل از پايان وقت

تايم آوت به تيم هشدار داده مي شود. چنانچه بيش از يك نفر از روي نيمكت تيم وارد زمين شود، يا فردي كه وارد

زمين شده در پايان تايم آوت پزشكي به نيمكت خود باز نگشته باشد، به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد شد.

 

 

18 .قانون خون

1/18 .چنانچه داور مشاهده كند كه بازيكني به علت آسيب ديدگي، دچار خونريزي شده است، بايد تايم آوت

پزشكي اعلام شود. بازيكن از زمين خارج مي شود و تا قطع خونريزي، باندپيچي محل خونريزي و در صورت لزوم

تعويض لباس، مجاز به بازگشت به زمين نخواهد بود. قطع خونريزي، باندپيچي محل خونريزي و در صورت لزوم

تعويض لباس بازيكن بايد در طول زمان تايم آوت پزشكي انجام شود. در غير اين صورت، تعويض پزشكي انجام

مي شود.

2/18 .چنانچه بازيكن به دليل خونريزي تعويض شود، تعويض پزشكي صورت گرفته و مربي مي تواند با استفاده

از تعويض عادي، بازيكن را به زمين باز گرداند، مشروط بر اين كه به تشخيص داور، ّ مقررات بند 1/ 18 .رعايت

شده باشد.

3/18 .قبل از شروع مجدد بازي، كلّيه سطوح آلوده بايد تميز شده باشند.

4/18 .چنانچه بازيكن پيراهن اضافي با همان شماره به همراه نداشته باشد، مي تواند از يك پيراهن با شماره

متفاوت استفاده نمايد، مشروط بر اين كه با داور هماهنگ شود و تغيير شماره اعلام شود.

 

 

19 .تعويض تيمي

1/19 .در طول بازي هر تيم مي تواند 4 تعويض انجام دهد. حد اقل يكي از اين تعويض ها بايد در نيمه اول بازي

صورت گيرد. در غير اين صورت، اين تعويض منتفي خواهد شد.

2/19 .در طول وقت اضافي بازي، هر تيم مي تواند فقط يك تعويض انجام دهد.

3/19 .يك بازيكن را مي توان بيش از يك بار تعويض نمود.

4/19 .تيمي كه كنترل توپ را در اختيار دارد مي تواند درخواست تعويض نمايد. وقتي ساعت بازي متوقف شده

است هر يك از دو تيم مي توانند درخواست تعويض نمايند.

5/19 .هر يك از اعضاي تيم مي تواند با علامت دست و يا گفتن “substitution “درخواست تعويض را به داور

اطلاع دهد.

6/19 .وقتي داور نام تيم متقاضي تعويض را اعلام كرد، تعويض صورت مي گيرد.

7/19 .وقتي داور تعويض را اعلام كرد، تيم درخواست كننده تابلو هاي تعويض ، با شماره بازيكني كه زمين را

ترك مي كند و بازيكني كه وارد زمين مي شود ، را بالا مي برد.

8/19 .در مسابقاتي كه پچينگ چشم انجام مي شود، وقتي داور تعويض را اعلام كرد، بازيكني كه وارد زمين مي

شود بايد پچ زده آماده ورود به زمين باشد. هر گونه تاخير در زمان تعويض از سوي بازيكن يا مربي وي، پنالتي

تيمي تاخير بازي را باعث خواهد شد.

9/19 .قبل از پايان تعويض مي توان درخواست تايم آوت نمود. چنانچه تيمي كه درخواست تعويض كرده است ،

قبل از پايان تعويض، براي تايم آوت علامت بدهد، هم تعويض و هم تايم آوت براي تيم منظور خواهد شد.

10/19 .وقتي تيمي تعويض را انجام داد، حد اقل يك پرتاب بايد صورت گرفته باشد تا همان تيم بتواند مجدداً

درخواست تعويض يا تايم آوت نمايد. 14

11/19 .به محض اين كه داور نام تيم و شماره بازيكني كه از زمين خارج مي شود را اعلام كرد، بازيكني كه بايد

از زمين خارج شود مي تواند چشم بند و آي پچ خود را بردارد و به نيمكت تيم مراجعه نمايد. داور دروازه بايد به

بازيكن كمك كند تا از زمين خارج شود و بازيكني كه وارد زمين مي شود را به سمت تيرك نزديك تر به نيمكت

تيم هدايت نمايد. چنانچه بازيكني كه از زمين خارج مي شود قبل از اين كه داور نام تيم و شماره بازيكن را اعلام

كند به چشم بند خود دست بزند، به او پنالتي eyeshade داده خواهد شد.

12/19 .در هنگام زدن پنالتي، تعويض بازيكن، به جز بازيكني كه مرتكب پنالتي شده است، مجاز است.

13/19 .در حين تعويض، راهنمايي (Coaching (از روي نيمكت ، تا زماني كه داور فرمان سكوت نداده است، مجاز

است. چنانچه تيمي بعد از فرمان “please quiet “از سوي داور، به راهنمايي ادامه دهد، به تيم پنالتي مربيگري غير

قانوني داده خواهد شد.

14/19 .تعويض بازيكنان در زمان استراحت بين دو نيمه بازي ، جزء سه تعويض باقيمانده تيم محاسبه نخواهد شد. در

زمان استراحت بين دو نيمه، تيم ها بايد تعويض هاي خود را به داور اطلاع دهند و داور اين تعويض ها را در آغاز نيمه

دوم بازي اعلام مي كند. چنانچه تيمي تعويض خود در استراحت بين دو نيمه را، قبل از پايان وقت استراحت، به داور

اطلاع ندهد، به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد شد.

15/19 .چنانچه تيمي در زمان مقرر بازي بيش از چهار تعويض، يا در نيمه دوم بازي بيش از سه تعويض يا در وقت

اضافي بيش از يك تعويض درخواست نمايد، درخواست او پذيرفته نمي شود و به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد

شد.

 

20 .تعويض پزشكي

1/20 .تعويض پزشكي جزء چهار تعويض مجاز تيم محاسبه نخواهد شد.

2/20 .چنانچه در وقت قانوني بازي، به خاطر آسيب ديدگي يك بازيكن، دوبار بازي متوقف شود، اين بازيكن، بنا بر

تصميم داور، در وقت باقيمانده اين نيمه بازي بايد از زمين خارج شود. چنانچه در نيمه بعدي بازي، ً مجددا بازي به خاطر

مشكل پزشكي اين بازيكن متوقف شود، بازيكن بايد فوراً تعويض پزشكي شود و در زمان باقيمانده نيمه، حق بازگشت

به بازي را نخواهد داشت.

3/20 .بعد از اعلام تايم آوت پزشكي، داور تعيين مي كند كه بازيكن قادر به ادامه بازي هست ياخير. در پايان 45 ثانيه

زمان تايم آوت پزشكي، اگر به تشخيش داور ، بازيكن قادر به ادامه بازي نيست، بازيكن بايد تعويض شود ولي مربي

مي تواند با استفاده از تعويض قانوني وي را مجدداً وارد بازي نمايد.

4/20 .هنگام تعويض، تا زماني كه داور فرمان “please quiet “نداده است تيم مي تواند با بازيكنان داخل زمين تماس

داشته باشد. عدم رعايت اين قانون به پنالتي تيمي مربيگري غير قانوني منجر خواهد شد.

 

تخلف

وقتي تيمي مقرّرات را نقض مي كند، داور سوت زده ، تخلف را اعلام مي كند و توپ در اختيار تيمي كه تخلف نكرده

است قرار مي گيرد.

 

 

21 .پرتاب زود هنگام

1/21 .پرتاب زود هنگام زماني اتفاق مي افتد كه بازيكن قبل از فرمان “play “توپ را پرتاب نمايد.

 

 

  1. Pass Out

در موارد زير داور اعلام پس- آوت مي كند:

1/22 .تيم كنترل توپ را در اختيار دارد و هنگام پاس توپ بين بازيكنان، توپ از زمين خارج مي شود.

2/22 .بازيكني ، بويژه بعد از اولين تماس با توپ، عمداً توپ را به خارج از زمين مي فرستد. اين عمل هر نوع حركت

چرخشي دست و بازو يا دنبال كردن توپ به خارج از زمين را شامل مي شود.

 

 

  1. Ball Over

1/23 .چنانچه توپي كه توسط بازيكن مدافع بلاك شده است بر روي خط مركزي، يا بر روي خط جانبي در منطقه

خنثي ريباند نمايد؛ داور سوت زده و اعلام “over ball “مي نمايد. سپس توپ در منطقه تيم مخالف كه از آنجا توپ

بلاك آوت شده است به زمين زده مي شود و بازي ادامه مي يابد. به زمين زدن توپ بر طبق بند 8/13 .صورت مي

گيرد. سپس داور فرمان “please quiet “داده ، سوت مي زند و با فرمان “play “بازي از سر گرفته مي شود.

2/23 .چنانچه توپ با تيرك عمودي يا افقي دروازه برخورد كند و برگشت خورده از روي خط مركزي يا از روي خط

جانبي در منطقه خنثي عبور كند،

3/23 .اين قانون در پرتاب هاي اضافي و پرتاب هاي پنالتي اعمال نمي شود.

4/23 .چنانچه توپ با شيئي بالاتر از سطح زمين برخورد كند، داور سوت زده و اعلام “over ball ” مي كند.

 

پنالتي هاي فردي

درمواردي كه پنالتي فردي بروز مي كند، داور سوت مي زند ، عنوان پنالتي، شماره بازيكن و نام تيم را اعلام مي كند.

بازيكن خاطي بايد در برابر پنالتي دفاع نمايد. قوانين بازي در همه ي پرتاب هاي پنالتي اعمال مي شوند و چنانچه

خطاي پنالتي توسط پرتاب كننده توپ صورت گرفته باشد، پرتاب محاسبه مي شود ولي گل پذيرفته نمي شود. اگر

خطاي پنالتي توسط بازيكن مدافع صورت گرفته باشد ، پرتاب تكرار مي شود، مگر اين كه آن پرتاب به گل منجر شده

باشد. اگر بازيكن پرتاب كننده توپ را وارد دروازه خودي نمايد، گل محاسبه نمي شود ولي تيم مالكيت توپ را از دست

مي دهد. اگر به تيمي كه پرتاب پنالتي داده شده است، از زدن پنالتي منصرف شود، بايد با علامت دست يا گفتن

“declined penalty “تصميم خود را اطلاع دهد. مالكيت توپ، براي ادامه بازي، در اختيار تيمي قرار مي گيرد كه از

زدن پنالتي منصرف شده است. در كليه موارد پنالتي ساعت مسابقه متوقف مي شود.

 

 

  1. Short ball

1/24 .چنانچه توپي كه پرتاب شده است از زمين خارج نشود ولي قبل از رسيدن به زمين تيم مدافع از حركت به جلو

باز ماند، به بازيكني كه توپ را پرتاب كرده است پنالتي شورت- بال داده خواهد شد.

 

 

  1. High Ball

1/25 .چنانچه توپي كه از دست پرتاب كننده رها شده است ، حد اقل يك بار ، قبل از خط ball High) 6 متر) يا بر

روي آن در جلوي منطقه تيم پرتاب كننده، با زمين تماس نگيرد، به پرتاب كننده پنالتي هاي-بال داده خواهد شد.

 

  1. Long ball

1/26 .علي رغم قانون پاراگراف 25 ،در حين پرتاب، توپ بايد حد اقل يك بار نيز در منطقه خنثي با زمين تماس بگيرد.

در غير اين صورت، به پرتاب كننده پنالتي لانگ- بال داده خواهد شد.

 

 

 

  1. Eyeshade

1/27 .چنانچه بازيكني، در حين بازي، بدون اجازه داور به چشم بند خود دست بزند، به او پنالتي چشم-بند داده خواهد

شد.

2/27 .بازيكني كه در زمان پنالتي از زمين خارج شده است، حق ندارد به چشم بند خود دست بزند. در غير اين صورت،

به او پنالتي چشم-بند داده خواهد شد.

3/27 .بازيكني كه تعويض مي شود تا زماني كه داور نام تيم و شماره بازيكني كه از زمين خارج مي شود را اعلام

نكرده است حق ندارد به چشم بند يا آي پچ خود دست بزند. در غير اين صورت، به او پنالتي چشم-بند داده خواهد شد.

 

 

28 .دفاع غير قانوني

1/28 .اولين تماس دفاعي با توپ بايد بوسيله بازيكني صورت گيرد كه يك عضو يا قسمتي از يك عضو او با نقطه اي

از زمين بازي در منطقه تيم (منطقه جهت يابي و منطقه فرود) تماس دارد.

29 .تاخير فردي بازي

1/29 .در آغاز هر نيمه بازي، بازيكنان بايد براي شروع بازي به فرمان داور آمادگي كامل داشته باشند.

2/29 .غير از بازيكنان هم تيمي يك بازيكن كه در زمين حضور دارند، هيچ كس حق ندارد براي جهت يابي مجدد به

بازيكن كمك كند، مگر بعد از موارد پنالتي كه داور يا داور دروازه مي تواند به بازيكن كمك كند (قانون 10/13 .(

3/29 .هر اقدامي كه به عقيده داور، بازيكن عمداً براي تاخير بازي انجام مي دهد، مستوجب پنالتي تاخير بازي خواهد

بود.

 

 

30 .رفتار فردي غير ورزشكارانه :

1/30 .چنانچه به تشخيص داور، ورزشكاري رفتار غير ورزشكارانه داشته باشد، به او پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده

خواهد شد. علاوه براين، ورزشكاري كه در طول يك بازي دوبار مرتكب خطاي پنالتي رفتار غير ورزشكارانه شود از

بازي اخراج خواهد شد. همچنين، هر يك از رفتارهاي غير ورزشكارانه مي تواند به اخراج بازيكن از بازي يا اخراج او از

محل مسابقات منجر شود. وقتي ورزشكاري از بازي يا از محل مسابقه اخراج مي شود، داور موظف است موضوع را به

نماينده فنّي گزارش نمايد. در صورت صلاحديد نماينده فنّي، ممكن است بازيكن از بازي هاي بعدي تورنومنت نيز

محروم گردد. اين اقدام را نماينده فنّي، در پايان تورنومنت ، مستند و كتباً به كميته فرعي گلبال IBSA گزارش مي

دهد .

2/30 .بازيكني كه به اين ترتيب اخراج شده است در طول بازي جايگزين نمي شود .

3/30 .چنانچه بازيكني عمداً با داور تماس فيزيكي ايجاد نمايد، فوراً از بازي و محل مسابقه اخراج مي شود.

4/30 .چنانچه بازيكني عمداً شكل توپ را تغيير دهد، به او پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده خواهد شد.

5/30 .استفاده از هر نوع ماده خارجي كمك كننده در بازي گلبال ممنوع است. استفاده از رزين (چسب) ، عرق بدن يا

هر نوع ماده خارجي ديگر كه چسبندگي سطح توپ را كاهش يا افزايش مي دهد اكيداً ممنوع است و در صورت

مشاهده به ورزشكار پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده خواهد شد.

6/30 .به ورزشكاري كه عمداً با ماليدن توپ به سطوح مرطوب آن را خيس نمايد پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده

خواهد شد.

7/30 .گلبال ورزشي است كه با دست انجام مي شود. هر گونه ضربه زدن عمدي به توپ با پا، به پنالتي رفتار غير

ورزشكارانه منجر خواهد شد.

 

 

31 .سر و صدا

1/31 .چنانچه بازيكني در حين پرتاب توپ يا بعد از رها نمودن توپ با ايجاد سر و صدا مانع از ردگيري توپ توسط

تيم مدافع شود، مرتكب خطاي پنالتي شده است.

 

پنالتي تيمي

 

در صورت بروز پنالتي تيمي، داور سوت مي زند و ضمن اعلام “penalty Team ، “نوع پنالتي و نام تيم را نيز اعلام

مي كند. تيمي كه به آن پرتاب پنالتي داده شده است، بازيكني كه بايد دفاع كند را از بين بازيكنان داخل زمين انتخاب

مي كند. قوانين بازي در همه ي پرتاب هاي پنالتي اعمال مي شوند چنانچه بازيكن مدافع مرتكب پنالتي شده باشد ،

پرتاب تكرار مي شود، مگر اين كه پرتاب اوليه به گل منجر شده باشد. اگر بازيكن پرتاب كننده اشتباهاً توپ را وارد

دروازه خودي نمايد، گل محاسبه نمي شود، ولي تيم مالكيت توپ را از دست خواهد داد. اگر تيمي كه به آن پرتاب

پنالتي داده شده است از زدن پنالتي منصرف شود، بايد با علامت دست يا با گفتن “declined penalty ، “تصميم خود

را اطلاع دهد. براي شروع مجدد بازي، مالكيت توپ به تيمي كه از زدن پنالتي منصرف شده است داده خواهد شد.

 

 

 

32 .ده ثانيه

1/32 .از زمان اولين تماس دفاعي تيم با توپ، تيم ده ثانيه فرصت دارد توپ را پرتاب و از روي خط مركزي زمين عبور

دهد.

2/32 .چنانچه بعد از تماس بازيكن مدافع با توپ، تايم آوت، تعويض يا لاين آوت صورت گيرد و تيم توپ را تحت

كنترل خود داشته باشد، ساعت 10 ثانيه با سوت داور متوقف مي شود و با فرمان “play “از سوي داور، دوباره شروع به

كار مي كند و تيم بايد در زمان باقيمانده (از 10 ثانيه) توپ را از روي خط مركزي عبور دهد.

3/32 .اگر تماس بازيكن مدافع با توپ باعث بلاك آوت و سپس سوت و لاين آوت شود، ساعت 10 ثانيه متوقف مي

شود و بازي با فرمان play از سر گرفته مي شود.

4/32 .با اعلام تايم آوت داور، ساعت 10 ثانيه ري ست مي شود.

5/32 .با به ثمر رسيدن گل، ساعت 10 ثانيه ري ست مي شود.

6/32 .در پايان هر نيمه بازي، ساعت 10 ثانيه ري ست مي شود.

7/32 .در صورت بروز پنالتي، ساعت 10 ثانيه ري ست مي شود.

8/32 .با اولين تماس بازيكن مدافع با توپ، صرف نظر از اين كه تيم كنترل توپ را بدست آورده است يا خير، ساعت

10 ثانيه شروع به كار مي كند.

9/32 .وقت نگهدار 10 ثانيه در پشت ميز ، به داوران اطلاع مي دهد كه در پايان 10 ثانيه بعد از اولين تماس بازيكن

مدافع با توپ، تيم توپ را از روي خط مياني زمين عبور داده است يا همچنان توپ در اختيار تيم قرار دارد.

 

33 .تاخير تيمي بازي:

1/33 .زمان انداختن سكّه، نماينده تيم بايد، راًس ساعت مقرّر، در محل حضور داشته باشد.

2/33 .در آغاز هر نيمه تيم بايد براي شروع بازي با فرمان داور آمادگي كامل داشته باشد.

3/33 .هرگونه اقدام تيم كه مانع از ادامه بازي شود.

4/33 .در فاصله بين دو نيمه بازي، تعويض هاي انجام شده در اين مدت بايد قبل از شروع نيمه بعدي به داوران اطلاع

داده شود.

5/33 .تيم نمي تواند در طول بازي بيش از چهار تايم آوت، در نيمه دوم بازي بيش از سه تايم آوت و در وقت اضافي

بيش از يك تايم آوت درخواست نمايد.

6/33 .تيم نمي تواند در طول بازي بيش از چهار تعويض، در نيمه دوم بازي بيش از سه تعويض و در وقت اضافي بيش

از يك تعويض درخواست نمايد.

7/33 .بازيكني كه تعويض مي شود، هنگام اعلام تعويض، بايد براي بازي آمادگي كامل داشته باشد و مربي بايد براي

نشان دادن شماره بازيكني كه وارد زمين مي شود و بازيكني كه زمين را ترك مي كند آمادگي داشته باشد.

 

 

34 .رفتار غير ورزشكارانه تيم:

1/34 .تمامي اعضاي تيم و همراهان آن كه در بازي حضور دارند بايد رفتار ورزشكارانه داشته باشند.

2/34 .هر نوع رفتار غير ورزشكارانه مي تواند به حذف از بازي يا اخراج از محل مسابقه، منجر شود و در صورتي كه

داور مورد را حاد تشخيص دهد، ممكن است محروميت هاي بيشتري را در بر داشته باشد. داور بايد موضوع را براي

تصميم گيري هاي بعدي به نماينده فنّي گزارش نمايد. در صورتي كه نماينده فنّي لازم تشخيص دهد، ممكن است

تيم از ادامه مسابقات محروم شود. نماينده فنّي موظف است موضوع را كتباً به كميته فرعي گلبال IBSA گزارش دهد.

 

 

35 .مربيگري غير قانوني:

1/35 .فقط اعضاي تيم كه اسامي آنها در برگه لاين آپ قيد شده است و در داخل زمين نيستند مي توانند در وقفه هاي

قانوني بازي با افرادي كه در زمين هستند تماس برقرار نمايند و اين تماس ها فقط تا زماني كه داور فرمان quiet‘

‘please نداده است مجاز است و چنانچه بعد از فرمان ‘please quiet ‘تيم به تماس خود ادامه دهد، به تيم پنالتي

مربيگري غير قانوني داده خواهد شد.

2/35 .مربيان مي توانند بعد از اين كه داور نتيجه يك ضربه پنالتي را اعلام كرد، با بازيكنان تماس بگيرند.

3/35 .در زمان پرتاب هاي اضافي، مربيان و بازيكناني كه بازي نمي كنند مجاز به تماس با بازيكنان نيستند.

4/35 .چنانچه فردي در يك بازي براي بار دوم مرتكب خطاي مربيگري غير قانوني شود، از محل مسابقه اخراج و

پنالتي تيمي اعمال خواهد شد.

 

 

36 .سر و صدا:

1/36 .ايجاد هر گونه سر و صدا بوسيله هر يك از اعضاي تيمي كه پرتاب را انجام مي دهد، در زمان پرتاب توپ يا بعد

از رها شدن توپ، كه مانع از رديابي توپ توسط تيم مدافع شود منجر به خطاي پنالتي خواهد شد.

 

 

پايان بازي

37 .وقت اضافي:

1/37 .چنانچه به علت تساوي امتيازات در پايان وقت قانوني يك بازي، لازم باشد برنده مسابقه مشخّص شود، تيم ها

بازي را در دو نيمه اضافي ، هر يك به مدت سه دقيقه، ادامه خواهند داد.

2/37 .بعد از وقت قانوني مسابقه و قبل از شروع اولين نيمه وقت اضافي، به تيم ها سه دقيقه استراحت داده مي شود و

در حين اين زمان استراحت، با انداختن سكّه مشخّص مي شود كه كدام تيم بايد پرتاب را انجام دهد و كدام تيم بايد به

دفاع بپردازد و زمين بازي هر تيم نيز مشخّص مي شود.

3/37 .تيمي كه اولين گل را به ثمر برساند برنده شناخته مي شود.

4/37 .در صورتي كه بازي به نيمه دوم وقت اضافي كشيده شود، وضعيت استارت نيمه اول معكوس خواهد شد و تيم

ها نيمكت هاي خود را، در سه دقيقه استراحت بين دو نيمه، تغيير خواهند داد.

 

 

38 .پرتاب هاي اضافي:

1/38 .چنانچه تا پايان وقت اضافي تساوي شكسته نشود، برنده مسابقه با پرتاب هاي اضافي مشخّص خواهد شد.

قوانين بازي در مورد تمامي پرتاب هاي اضافي اعمال خواهند شد.

2/38 .وقتي لازم است برنده يك مسابقه مشخّص شود، هنگام انداختن سكّه، يك برگه لاين آپ براي پرتاب هاي

اضافي، ، در اختيار مربي قرار مي گيرد. اين برگه بايد اسامي همه ي بازيكنان برگه لاين آپ بازي را شامل شود.

3/38 .حد اقل تعداد بازيكنان در هر يك از برگه هاي لاين آپ دو تيم ، تعداد پرتاب هاي اضافي را تعيين مي كند.

4/38 .بازيكنان اخراج شده، آسيب ديده يا بازيكناني كه شرايط بازي كردن را ندارند از برگه لاين آپ حذف مي شوند و

بازيكنان به ترتيب صعودي قرار مي گيرند.

5/38 .با انداختن سكّه در آغاز پرتاب هاي اضافي، تيمي كه بايد اولين پرتاب را انجام دهد مشخّص مي شود. در اين

سكّه انداختن مربي بايد برگه لاين آپ كه در سكّه انداختن بار اول به او داده شده است را تحويل دهد. بازيكنان به

ترتيبي كه در برگه لاين آپ مشخّص شده است پرتاب يا دفاع را انجام خواهند داد.

6/38 .بلافاصله بعد از پايان وقت اضافي، مربيان، نفرات همراه و بازيكناني كه در پرتاب شركت نمي كنند به سمت

مقابل زمين منتقل مي شوند و راهنمايي ورزشكار (Coaching (ممنوع است.

7/38 .كليه بازيكنان بايد چشم بند بر چشم داشته باشند و در نيمكت تيم باقي بمانند تا يكي از داوران آنها را به داخل

زمين راهنمايي كند و كليه پرتاب هاي اضافي انجام شوند.

8/38 .نفر اول هر يك از برگه هاي لاين آپ به همراه يك نفر داور وارد زمين مي شود و در مركز برگشت ( back

centre (مستقر مي شوند. هر بازيكن يك پرتاب را انجام مي دهد. داور با اعلام شماره بازيكن و نام تيم، بازيكن را

معرفي مي كند و اعلام مي كند كه كدام بازيكن پرتاب اول را انجام مي دهد.

9/38 .در اولين پرتاب زوجي، تيم برنده سكّه دفاع يا پرتاب را انتخاب مي كند. در دومين پرتاب زوجي، اين عمل به

طور معكوس انجام مي شود و اين فرايند ادامه مي يابد تا برنده بازي مشخّص شود.

10/38 .چنانچه مدافع مرتكب پنالتي شود، پرتاب تكرار مي شود مگر اين كه گل به ثمر رسيده باشد.

11/38 .به همين ترتيب پرتاب ها ادامه مي يابند تا همه بازيكنان (حد اقل تعداد نفرات برگه لاين آپ) پرتاب و دفاع را

انجام دهند. وقتي اختلاف گل هاي به ثمر ر سيده توسط يك تيم بيشتر از تعداد پرتاب هاي باقيمانده باشد برنده بازي

اعلام خواهد شد.

12/38 .تيمي كه بيشترين گل را به ثمر رسانده است برنده شناخته مي شود.

 

 

  1. گل طلایی.

1/39 .چنانچه در پايان پرتاب هاي اضافي تساوي همچنان برقرار باشد، برنده را گل طلائي مشخّص خواهد كرد. كليه

قوانين بازي در پرتاب هاي گل طلائي اعمال مي شوند.

2/39 .بازيكناني كه در پرتاب هاي اضافي شركت كرده اند در پرتاب هاي گل طلائي نيز طبق برگه لاين آپ شركت

خواهند كرد.

3/39 .در آغاز پرتاب هاي طلائي سكّه انداختن انجام مي شود تا تيمي كه اولين پرتاب را انجام مي دهد مشخّص شود.

4/39 .نفر اول هر يك از برگه هاي لاين آپ به همراه يك نفر داور وارد زمين مي شوند و در مركز برگشت ( back

centre (مستقر مي شوند. هر بازيكن يك پرتاب را انجام مي دهد. داور با اعلام شماره بازيكن و نام تيم، بازيكن را

معرفي مي كند و اعلام مي كند كه كدام بازيكن پرتاب اول را انجام مي دهد.

5/39 .در اولين پرتاب زوجي، تيم برنده سكّه پرتاب يا دفاع را انتخاب مي كند. در دومين پرتاب زوجي، بر عكس عمل

مي شود و اين فرايند ادامه مي يابد تا برنده بازي مشخّص شود.

6/39 .پرتاب ها به همين ترتيب ادامه مي يابند تا برنده مشخّص شود. هر تيمي كه در پايان يك پرتاب زوجي گل

بيشتري به ثمر رسانده است برنده شناخته مي شود.

7/39 .چنانچه بازيكن مدافع مرتكب پنالتي شود، پرتاب تكرار مي شود مگر اين كه گل به ثمر رسيده باشد.

 

 

40 .امضاء برگ منشي ( sheet score ( و روش پروتست:

1/40 .بلافاصله بعد از بازي، مربي هر تيم ، هر دو داور و منشي بازي برگه منشي را امضاء مي كنند. چنانچه مربي

بلافاصله بعد از پايان بازي برگه منشي را مضاء نكند، حق اعتراض به نتايج بازي را نخواهد داشت.

2/40 .مربيان بايد قيد نمايند كه قصد پروتست دارند يا خير. پروتست بايد كتباً و ظرف 30 دقيقه از زمان پايان

بازي مورد پروتست، به مدير مسابقات يا نماينده وي تحويل شود. هزينه پروتست بايد هم زمان با تحويل

پروتست پرداخت شود. هزينه پروتست را كميته برگزاري تعيين مي كند ولي اين مبلغ نبايد از 50 يورو يا معادل

آن كمتر باشد. پروتست بايد به زبان انگليسي و در فرم مخصوص پروتست IBSA تهيه و ارائه شود. در فرم

پروتست شماره قانوني كه بر اساس آن پروتست صورت مي گيرد بايد قيد شود. اعتراض به محل برگزاري

مسابقات و انتصاب داوران پذيرفته نمي شود.

3/40 .پروتست بايد در فرم رسمي پروتست IBSA كه به زبان انگليسي تكميل شده است ارائه شود. در فرم

پروتست به قوانين مورد اعتراض بايد اشاره شود . در فرم پروتست، اعمال نادرست قانون بايد توضيح داده شود و

اعتراض به محل برگزاري مسابقات يا انتصاب داوران امكان پذير نيست.

4/40 .نماينده فنّي، مدير مسابقات يا نماينده منتصب از سوي آنان زمان و مكان تشكيل كميته بر رسي را به ارائه

دهنده پروتست اطلاع مي دهد. به همه شركت كنندگان فرصت بيان نقطه نظر هايشان در باره پروتست داده مي

شود. اين بيانات مكمل مندرجات پروتست كتبي خواهند بود. اطلاعات تكميلي براي تاييد پروتست بايد هم زمان با

تحويل فرم پروتست ارائه شوند.

5/40 .تصميم كميته برگزاري قطعي است. ظرف 30 دقيقه از زمان خاتمه جلسه بر رسي پروتست، نتايج آن بايد

كتباً به هر دو تيم ابلاغ شود. هر دو تيم يادداشت كتبي را دريافت خواهند كرد. در ياد داشت كتبي، علل تصميم

كميته پروتست بايد توضيح داده شود. تعيين كليه نتايج بازي مورد پروتست به بعد از تصميم گيري كميته

پروتست موكول خواهد شد.

6/40 .در صورت وارد بودن پروتست، هزينه آن به ارائه دهنده پروتست بازپرداخت خواهد شد. در غير اين

صورت، مبلغ دريافتي به حساب IBSA واريز خواهد شد.

 

 

 

 

 

اختيارات داوران و اهانت به مسئولين

41 .اختيارات داور:

1/41 .در كليه امور مربوط به ايمني، قوانين، خط مشي ها و بازي، تصميم نهايي را داور اتخاذ خواهد كرد.

2/41 .چنانچه اختلافي بين يك تيم و يكي از داوران وجود داشته باشد، فقط سر مربي تيم مي تواند با داور صحبت

كند. اين بحث فقط در زمان توقف بازي و فقط بعد از موافقت داور صورت مي گيرد.

3/41 .داور موضوع را براي سر مربي توضيح مي دهد.

4/41 .اگر مربي با اين توضيحات قانع نشود، بازي بايد تا پايان انجام شود و بعد از خاتمه بازي، مربي مي تواند

در فرم ويژه پروتست به تصميم داور اعتراض نمايد.

5/41 .اگر مربي بعد از توضيحات اوليه، به بحث خود با داور ادامه دهد به او پنالتي تيمي تاخير بازي داده خواهد

شد.

 

 

42 .اهانت به مسئولين:

1/42 .هر رفتار سوئي كه از يك شركت كننده سر بزند، بوسيله داور كتباً به كميته فرعي گلبال IBSA گزارش

خواهد شد. كميته گلبال در نشست بعدي خود به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد و در باره تحريم اين شركت

كننده، طبق پاراگراف 53 ، تصميم گيري خواهد شد.

 

 

مقرّرات تورنومنت

43 .مسابقات مصوبه IBSA و بازي هاي پارالمپيك

كميته فرعي گلبال IBSA اين حق را براي خود محفوظ مي داند كه در صورت لزوم نسبت به تغيير يا اصلاح قوانين

تورنومنت اقدام نمايد، مشروط بر اين كه 30 روز زودتر در وبسايت كميته گلبال،

goalball/sports/org.ibsasport.www ،كتباً اعلام شوند. قوانين، مقرّرات و متمم هاي اين سند از اول ژانويه

2014 لازم الاجراء خواهند بود.

1/43 .مسابقات مصوبه IBSA و بازي هاي پارالمپيك

1/1/43 .تورنومنت هاي انتخابي بازي هاي پارالمپيك

مسابقات گلبال قهرماني جهان IBSA

مسابقات قهرماني منطقه اي IBSA/IPC ،اين مسابقات معمولاً سال قبل از بازي هاي پارالمپيك برگزار مي

شوند و انتخابي بازي هاي پارالمپيك هستند.

تورنومنت هاي انتخابي بازي هاي پارالمپيك معمولاً همراه با مسابقات قهرماني جهان يا بازي هاي جهاني

IBSA برگزار مي شوند.

2/1/43 .تورنومنت هاي انتخابي مسابقات گلبال قهرماني جهان IBSA

مسابقات قهرماني منطقه اي IBSA كه معمولاً سال قبل از بازي هاي جهاني IBSA برگزار مي شوند،

تورنومنت هاي انتخابي مسابقات قهرماني جهان IBSA هستند.

 ديگر تورنومنت هاي تعيين شده از سوي كميته فرعي گلبال IBSA

3/1/43 .ديگر رويداد هاي مصوبه IBSA

مسابقات قهرماني جهان جوانان IBSA

 ديگر مسابقات مصوبه IBSA

2/43 .تصويب مسابقات – كلّيات

تورنومنت هاي بين المللي گلبال كه در آنها 4 كشور يا بيشتر شركت نموده اند، در صورتي مصوبه IBSA خواهند بود

كه براي آنها فرم درخواست تصويب تورنومنت ارائه شده و مورد تصويب IBSA قرار گرفته باشد.

فرم درخواست مصوبه تورنومنت از وبسايت IBSA ،بخش Documents IBSA قابل حصول مي باشد.

3/43 .اطلاعات مورد نياز براي درخواست مصوبه :

 نام سازمان ميزبان تورنومنت/ نام رئيس اين سازمان و مدير كميته برگزاري

شرح رويداد

تاريخ پيشنهادي22

تعداد تيم ها و اسامي كشورهاي مدعو

 شرح تجهيزات و امكانات

 شرح محل اسكان تيم ها و مسئولين

ترابري

ويژگ هاي دسترسي

پيش بيني بودجه

4/43 .نقض مقرّرات در مسابقات مصوبه

چنانچه در يك تورنومنت مصوبه ، اصول مورد توافق رعايت نشوند، ممكن است كشور ميزبان به پرداخت حد اكثر

10000 يورو جريمه تنبيه شود وبراي حد اكثر 5 سال از حق درخواست مصوبه براي مسابقات آينده خود نيز محروم

شود.

5/43 .روش بر رسي نقض مقرّرات در مسابقات مصوبه

 نماينده فنّي تورنومنت يا سازمان عضو، ظرف 28 روز از زمان پايان تورنومنت شكايتي را كتباً تسليم دبير

كميته فرعي گلبال IBSA مي نمايد. شكوائيه بايد موارد زير را شامل شود:

نام و اطلاعات تماس با شاكي

 نام تورنومنت

 تاريخ برگزاري تورنومنت

شرح ماهيت شكايت

 نام و اطلاعات تماس با فرد يا سازمان ديگري كه از شكوائيه حمايت مي كند

 دبير كميته گلبال بلافاصله موضوع را به كميته فرعي گلبال IBSA اطلاع مي دهد. همچنين دبير موظف است

شكايت را به كميته برگزاري (مدافع) اطلاع دهد.

كميته برگزاري (مدافع) بايد ظرف 28 روز از زمان ابلاغ شكايت از سوي دبير، كتباً به شكايت پاسخ دهد.

پاسخ كميته برگزاري بايد موارد زير را شامل شود:

– چگونگي اجراي اصول مورد توافق

– دلايل عدم اجراي اصول مورد توافق

– عواملي كه مانع از اجراي اصول مورد توافق شده اند.

 عدم پاسخ مدافع به شكايت به منزله نبودن زمينه پاسخگويي به شكايت خواهد بود.

 بعد از دريافت كليه اطلاعات مورد نياز، كميته گلبال در نشست بعدي خود براي تنبيه متهم تصميم گيري

خواهد كرد.

دبير كميته گلبال بعد از تصميم گيري اين كميته، نتيجه را كتباً به طرفين ابلاغ خواهد كرد.

 

 

44 .امكانات و تجهيزات

1/44 .سالن مسابقات

محل مسابقات بايد از نظر آكوستيك براي برگزاري مسابقات گلبال مناسب باشد. سيستم هاي تهويه و گرمايشي

سالن بايد بي سر و صدا باشند تا در صورت استفاده از آنها، براي بازي مزاحمتي ايجاد نشود.

2/44 .ابعاد زمين گلبال

ابعاد كف سالني كه مسابقات گلبال در آنجا برگزار مي شود نبايد از 20 × 30 متر كمتر باشد. ارتفاع سالن نيز نبايد

كمتر از 5 متر باشد.

3/44 .كف سالن مسابقات بايد صاف باشد و نماينده فنّي IBSA آن را تاييد نمايد. در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات

قهرماني جهان و مسابقات قهرماني منطقه اي كف سالن بايد از چوب، پلاستيك يا تركيبي از مواد مصنوعي (سينتتيك)

ساخته شده باشد.

4/44 .محدوده تماشاچيان

تماشاگران بايد حد اقل 4 متر با هر يك از نقاط زمين بازي فاصله داشته باشند. اين محدوده بايد به وضوح

علامتگذاري يه فنس كشي شده باشد و از ورود تماشاچيان به فاصله نزديكتر جلوگيري شود.

تجهيزات. 44/5

كليه تجهيزات بايد با قوانين IBSA مطابقت داشته باشند و نماينده فنّي آنها را تاييد نمايد.

6/44. (Score board) امتيازات تابلوي.

براي سهولت ديد مربيان و تماشاچيان، بايد از يك سيستم بصري نمايش امتيازات استفاده شود. تابلوي امتيازات بايد

از محل نيمكت تيم ها قابل رؤيت باشد.

7/44 .در بازي هاي گلبال از سه عدد ساعت استفاده مي شود. ساعت اول ، ساعت رسمي مسابقات است و از محل نيمكت ها

بايد قابل رؤيت باشد. ساعت دوم، ساعت يدكي است و ساعت رسمي مسابقات محسوب نمي شود ، مگر اين كه داور آن را به

عنوان ساعت رسمي مسابقات اعلام كرده باشد. در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان، ساعت اصلي مسابقات بايد

از نوع ساعت هاي بسكتبال باشد و در دقيقه آخر تا كسر دهم ثانيه را به صورت شمارش معكوس نشان دهد. ساعت سوم در

محل انداختن سكه قرار مي گيرد و زمان انداختن سكه از طريق اين ساعت مشخّص مي شود.

8/44 .برگه هاي رسمي مسابقات

در مسابقات از برگه هاي زير استفاده مي شود:

 برگه امتيازات يا Sheet Score

 برگه لاين آپ يا Sheet Score

 برگه امتيازات وقت اضافي يا Sheet Score Overtime

فرم پروتست

كليه اين برگه ها بايد مشابه برگه هايي باشند كه در كتاب راهنماي فنّي IBSA منتشر شده اند. كتاب راهنماي فنّي

IBSA را مي توانيد از وبسايت goalball/sports/org.ibsasports.www داون لود نماييد.

9/44 .تابلو هاي تعويض

تابلوهاي تعويض مورد استفاده مربيان قرار مي گيرند و شماره بازيكني كه وارد زمين مي شود و شماره بازيكني كه از

زمين خارج مي شود را نشان مي دهند.

10/44 .توپ هاي جديد

در تمامي بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان از توپ هاي نو استفاده مي شود. اين توپ ها در سه بازي

مورد استفاده قرار مي گيرند و سپس جايگزين مي شوند. توپ هاي مسابقات و توپ هاي تمرين بايد از يك نوع

(كارخانه سازنده) باشند.

11/44 .تمرين در سالن اصلي مسابقات

در همه ي بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي ، قبل از شروع مسابقات ، به هر تيم يك

ساعت فرصت داده مي شود در سالن اصلي مسابقات تمرين نمايد.

12/44 .چشم بند ها

در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي، چشم بند ها بايد كاملاً تيره باشند و نور را از

خود عبور ندهند. سايز و شكل اين چشم بند ها نيز بايد به گونه اي باشد كه براي استفاده كننده امكان ديدن وجود

نداشته باشد. ممكن است كميته برگزاري چشم بند در اختيار بازيكنان قرار دهد، با اين حال فقط استفاده از چشم

بندهايي مجاز است كه مورد تاييد نماينده فنّي IBSA قرار گرفته اند.

13/44 .تاييد امكانات و تجهيزات

كليه تجهيزات و امكانات مورد استفاده در مسابقات بين المللي مصوبه IBSA بايد مورد تاييد كميته فرعي گلبال

IBSA يا نماينده منتصب از سوي اين كميته قرار گيرند.

 

 

45 .اسكان

1/45 .در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و كليه تورنومنت هاي مصوبه IBSA ،محل اسكان تيم ها

بايد از استاندارد لازم برخوردار باشد ، به گونه اي كه بر ورزشكاران و عملكرد آنان تاثير منفي نداشته باشد. در صورت

امكان، بازيكنان در اتاق هاي بيش از دو نفره اسكان داده نشوند.

2/45 .سرويس غذائي

غذا بايد با در نظر گرفتن ويژگي هاي ورزشكاران تهيه شود و كيفيت غذا بتواند بهترين عملكرد ورزشكاران را تضمين

نمايد.

3/45. ترابري.

محل اسكان بايد حتي المقدور نزديك محل مسابقات باشد و وسيله نقليه كافي براي تردد بين اماكن فراهم شود.

 

 

46 .مسئولين (فنّي)

1/46. داوران.

1/1/46 .تعداد داوران مورد نياز: در مسابقات گلبال ، براي هر سالن، حد اقل 6 داور بايد در نظر گرفته شوند. در بازي

هاي پارالمپيك، حد اقل 16 داور مورد نياز هستند، مگر در مواردي كه ضمن مذاكره با نماينده فنّي تصميم ديگري اتخاذ

شده است. در مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي، تعداد داوران را نماينده فنّي ضمن مشورت با كميته

برگزاري تعيين مي كند.

2/1/46. داوران انتصاب.

1/2/1/46 .در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي داوران با تاييد كميته فرعي گلبال

IBSA منصوب مي شوند. در ديگر رويداد هاي مصوبه ، برگزار كننده مي تواند ضمن تماس با هماهنگ كننده داوران

IBSA ، فهرستي از داوران مورد تاييد را دريافت نمايد. سپس كميته برگزاري با هماهنگي نماينده فنّي و يا سر داور

مي تواند با مراجعه به ليست داوران، آنها را انتخاب نمايد.

2/2/1/46 .در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان، از يك كشور بيش از دو داور را نمي توان منصوب

نمود. در مسابقات قهرماني منطقه اي نيز از يك كشور حد اكثر سه داور را مي توان منصوب نمود.

3/2/1/46 .هيچ داوري نمي تواند در مسابقه اي كه تيم كشور خودش شركت دارد قضاوت نمايد.

3/1/46. داوران گواهينامه.

در مسابقات بين المللي مصوبه IBSA ، داوران بايد داراي گواهينامه مناسب از IBSA باشند. در بازي هاي پارالمپيك

و مسابقات قهرماني جهان، كليه داوران بايد داراي گواهينامه سطح 3 IBSA باشند. در مسابقات قهرماني منطقه اي و

رويداد هاي بين المللي كه در آنها 4 تيم ملّي يا بيشتر شركت دارند، كليه داوران بايد گواهينامه سطح مهارت 2 را دارا

باشند. در مسابقات بين المللي مصوبه كه تيم ها از دو كشور يا بيشتر شركت كرده اند، حد اقل 50 %داوران بايد

گواهينامه سطح مهارت 2 را دارا باشند و بقيه داوران را مي توان از ميان داوران سطح 1 انتخاب نمود. براي ساير

رويداد هاي مصوبه ، همه داوران بايد گواهينامه سطح 1 را دارا باشند.

2/46 .وقت نگهدار هاي 10 ثانيه

در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان، وقت نگهدار هاي 10 ثانيه بايد داوران سطح 3 IBSA باشند.

3/46 .مسئولين (داوران) پشت ميز

در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان، مسئولين پشت ميز بايد داوران واجد شرايط سطح 2 يا سطح 3

IBSA باشند. مسئولين پشت ميز در مسابقات قهرماني جهان از ميان داوران سطح 1 ،سطح 2 يا سطح 3 IBSA

انتخاب مي شوند.

4/46 .داوران دروازه

در بازي هاي پارالمپيك، داوران دروازه بايد حد اقل گواهينامه سطح 1 IBSA را دارا باشند.

5/46 .عضو هيئت – كميسيونر (Commissioner (

1/5/46 .وظايف عمده كميسيونر عبارتند از:

 نظارت بر كار داوران در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي

كمك به نماينده فنّي براي انتخاب داوران برتر بعد از مرحله دوره اي (انتخاب نهايي با نماينده فنّي خواهد

بود).

 رياست بر كميته پروتست

كمك به نماينده فنّي براي ارائه سريع فيد بك عملكرد به داوران در مسابقات مهم، به منظور اطمينان از ثبات

بيشتر در عملكرد داوران.

2/5/46 .كميسيونر را كميته فرعي گلبال IBSA معرفي مي كند.

3/5/46 .فردي كه در يك تورنومنت به عنوان كميسيونر انتخاب شده است نمي تواند در اين تورنومنت به عنوان داور

انجام وظيفه نمايد.

 

 

47 .سازمان (رويداد هاي غير پارالمپيك)

1/47 .شركت كنندگان

شركت كنندگان مسئوليت هاي زير را بر عهده دارند:

 رفت و برگشت به محل مسابقات

 كليه هزينه هاي بيمه درمان و سوانح – كميته برگزاري در قبال بيماري يا سوانح تيم ها هيچ مسئوليتي بر

عهده ندارد، مگر اين كه حادثه از سهل انگاري ناشي شده باشد.

پرداخت حق وروديه به كميته برگزاري قبل از مسابقات

2/47 .كميته برگزاري

كميته برگزاري مسئوليت هاي زير را بر عهده دارد:

تجهيزات و امكانات مورد نياز براي مسابقات (طبق پاراگراف 45(

محل اسكان تيم ها

 سرويس غذايي براي تيم هاي شركت كننده و همراهان در طول مسابقات

هزينه هاي اسكان، غذا و هزينه سفر داوران، نماينده فنّي IBSA ،كلاسبندها، كميسيونر و ITO هاي مورد نياز

مدال و جوايز

 

 

48 .استاندارد هاي انتخاب

براي بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان گلبال معيارهاي زير بايد رعايت شوند. آفريقا، آمريكا، آسيا و

اقيانوسيه و اروپا چهار منطقه مسابقاتي IBSA هستند. مسابقات قهرماني منطقه اي در سال هاي متناوب بين مسابقات

قهرماني جهان و بازي هاي پارالمپيك برگزار مي شوند. كليه مسابقات منطقه اي بايد مورد تصويب كميته فرعي گلبال

IBSA قرار گيرند و همه ي كشورهاي عضو در منطقه حق شركت در اين مسابقات را دارند.

در صورتي يك تورنومنت مي تواند انتخابي منطقه اي باشد كه حد اقل 4 كشور در آن شركت كرده باشند و از سوي

كميته فرعي گلبال IBSA نماينده فنّي و كميسيونر براي آن منصوب شده باشند. داوران سطح مهارت 2 IBSA يا

بالاتر از آن بايد در تورنومنت هاي منطقه اي قضاوت نمايند. مسابقات قهرماني منطقه اي بايد 6 – 18 ماه قبل از

مسابقات قهرماني جهان گلبال برگزار شوند. مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك بايد 9 – 18 ماه

قبل از اين بازي ها برگزار شوند. اگر مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك برگزار نشوند، به اين

منطقه سهميه پارالمپيك داده نخواهد شد و يك سهميه به تورنومنت رده بندي گلبال پارالمپيك واگذار خواهد شد.

چنانچه قبل از مسابقات گلبال قهرماني جهان IBSA ، مسابقات قهرماني منطقه اي برگزار نشود، اين منطقه كليه

سهميه هاي خود را از دست خواهد داد و سهميه ها از طريق فرمول نسبت واگذار خواهند شد.

1/48 .مسابقات قهرماني جهان

1/1/48 .معيار هاي انتخابي – مسابقات مردان

در مسابقات قهرماني جهان مردان حد اكثر 16 تيم پذيرفته مي شوند:

كشور ميزبان

 قهرمان پارالمپيك

 تيم دوم پارالمپيك

 تيم سوم پارالمپيك

قهرمان منطقه (از مسابقات منطقه اي IBSA(

قهرمان منطقه (از مسابقات منطقه اي IBSA (

قهرمان منطقه (از مسابقات منطقه اي IBSA (

 قهرمان منطقه (از مسابقات منطقه اي IBSA (

 نايب قهرمان منطقه

 نايب قهرمان منطقه

 نايب قهرمان منطقه

 نايب قهرمان منطقه

 فرمول نسبت

 فرمول نسبت

 فرمول نسبت

 فرمول نسبت

در اين فرايند، تيم قهرمان منطقه برترين تيم موجود در منطقه است كه هنوز (به عنوان كشور ميزبان يا مدال بگير

پارالمپيك) سهميه دريافت نكرده است.

2/48 .فرمول نسبت

هر يك از سهميه هاي بلا استفاده، بر اساس فرمول نسبت، به تيمي از منطقه كه بالاترين امتياز را دارد با رعايت اصول

زير واگذار خواهد شد:

جمع كل كشورهاي شركت كننده در مسابقات قهرماني دو سال گذشته منطقه IBSA تقسيم بر تعداد كشورهاي

منطقه كه قبلاً سهميه مسابقات قهرماني جهان را دريافت كرده اند. اين فرمول براي هر يك از سهميه هاي موجود

دوباره محاسبه خواهد شد. هر منطقه فقط مي تواند نيمي از سهميه هاي موجود از طريق فرمول نسبت را دريافت كند.

وقتي منطقه اي نصف يا بيشتر از نصف سهميه ها را دريافت كرد، در محاسبات بعدي منظور نخواهد شد.

مثلاً ، اگر 4 سهميه به فرمول نسبت اختصاص يافته باشد، هر منطقه مي تواند به استفاده از اين فرمول حد اكثر دو

سهميه دريافت نمايد. چنانچه 5 سهميه به فرمول نسبت اختصاص يافته باشد، هر منطقه مي تواند به استفاده از اين

فرمول حد اكثر سه سهميه دريافت نمايد.

3/48 .بازي هاي پارالمپيك

معيار ها ي انتخابي بازي هاي پارالمپيك حد اقل 24 ماه قبل از اين بازي ها اعلام خواهند شد.

1/3/48 .معيارهاي انتخابي – تيم هاي مردان

در بازي هاي پارالمپيك حد اكثر 10 تيم در گروه مردان پذيرفته مي شوند:

كشور ميزبان

 مقام اول مسابقات قهرماني جهان

 مقام دوم مسابقات قهرماني جهان

 مقام سوم مسابقات قهرماني جهان

قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)

 قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك) 28

قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)

قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)

 مقام اول تورنومنت رده بندي پارالمپيك

مقام دوم تورنومنت رده بندي پارالمپيك

در اين فرايند، تيم قهرمان منطقه برترين تيم موجود در منطقه است كه هنوز (به عنوان كشور ميزبان يا مدال بگير

مسابقات قهرماني جهان ) سهميه دريافت نكرده است.

2/3/48 .معيارهاي انتخابي – تيم هاي زنان

در بازي هاي پارالمپيك حد اكثر 10 تيم در گروه زنان پذيرفته مي شوند:

كشور ميزبان

 مقام اول مسابقات قهرماني جهان

 مقام دوم مسابقات قهرماني جهان

 مقام سوم مسابقات قهرماني جهان

 قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)

 قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك

قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)

قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)

مقام اول تورنومنت گلبال رده بندي پارالمپيك

 مقام دوم تورنومنت گلبال رده بندي پارالمپيك

در اين فرايند، تيم قهرمان منطقه برترين تيم موجود در منطقه است كه هنوز (به عنوان كشور ميزبان يا مدال بگير

مسابقات قهرماني جهان ) سهميه دريافت نكرده است.

4/48 .تورنومنت گلبال رده بندي پارالمپيك IBSA) ويژه پارالمپيك 2016 (

1/4/48 .تورنومنت گلبال رده بندي پارالمپيك IBSA براي بازي هاي پارالمپيك 2016 در ماه مه 2015 ،در راستاي

مسابقات قهرماني جهان و بازي هاي جهاني IBSA برگزار خواهد شد. اين رويداد قبل از مسابقات قهرماني منطقه اي

قبل از پارالمپيك خواهد بود. رقابت هاي قبل از بازي هاي پارالمپيك 7 – 12 ماه قبل از بازي هاي پارالمپيك 2016

برگزار مي شوند.

2/4/48 .حد اكثر 4 تيم مردان و 4 تيم زنان، از سوي رئيس منطقه اي IBSA ،به عنوان نمايندگان منطقه انتخاب مي

شوند و در تورنومنت گلبال رده بندي پارالمپيك IBSA شركت مي نمايند. رئيس منطقه تيم ها را بر اساس عملكرد آنها

در مسابقات منطقه اي قبلي انتخاب خواهد كرد و تصميم رئيس منطقه بايد مورد تاييد كميته گلبال IBSA قرار گيرد.

گزينش هاي قبلي براي بازي هاي پارالمپيك در انتخاب تيم هاي شركت كننده در اين رقابت ها ملاك عمل قرار

نخواهند گرفت.

3/4/48 .در پايان تورنومنت گلبال رده بندي پارالمپيك IBSA ، تيم ها بر اساس نتايج تورنومنت رده بندي مي شوند.

4/4/48 .بعد از خاتمه همه ي تورنومنت هاي انتخابي قبل از پارالمپيك، سهميه هاي باقيمانده پارالمپيك 2016 با

استفاده از نتايج تورنومنت گلبال رده بندي پارالمپيك IBSA واگذار مي شوند و تيم ها بر اساس ترتيب رده بندي29

انتخاب مي شوند. فقط تيم هايي كه قبلاً (از طريق امتياز ميزباني يا كسب مدال در مسابقات قهرماني جهان يا

تورنومنت گلبال قبل از بازي هاي پارالمپيك ) سهميه دريافت نكرده اند براي تخصيص سهميه مد نظر قرار خواهند

گرفت. مسابقات قهرماني منطقه اي براي انتخاب تيم هاي شركت كننده در مسابقات قهرماني جهان ملاك عمل قرار

نمي گيرند.

 

 

49 .هدايت تورنومنت

1/49 .قرعه كشي و سيدينگ

در مسابقات قهرماني جهان و بازي هاي پارالمپيك ، تيم ها در دو گروه دسته بندي مي شوند. براي اطمينان از برابري

توانائي هاي دو گروه، سيدينگ (مهره چيني) تيم ها به ترتيب زير صورت مي گيرد.

1/1/49 .بازي هاي پارالمپيك

تيم هايي كه سيدينگ آنها به طور خودكار انجام نمي شود ( مقام هاي اول – سوم مسابقات قبلي قهرماني جهان) در

دو قرعه كشي جداگانه در دو گروه قرار مي گيرند. قرعه كشي اول فقط تيم هاي چهار تورنومنت منطقه اي را شامل

مي شود. در قرعه كشي دوم تيم ميزبان و فقط تيم هايي كه از طريق تورنومنت انتخابي پارالمپيك سهميه گرفته اند

قرار مي گيرند.

گروه A :

 مقام اول مسابقات قبلي قهرماني جهان

قرعه اول قهرمان منطقه اي (قرعه كشي اول)

 قرعه سوم قهرمان منطقه اي (قرعه كشي اول)

 قرعه اول انتخابي پارالمپيك يا كشور ميزبان (قرعه كشي دوم)

 قرعه سوم انتخابي پارالمپيك يا كشور ميزبان (قرعه كشي دوم)

گروه B :

مقام دوم مسابقات قبلي قهرماني جهان

 مقام سوم مسابقات قبلي قهرماني جهان

قرعه دوم قهرمان منطقه اي (قرعه كشي اول)

قرعه چهارم قهرمان منطقه اي (قرعه كشي اول)

 قرعه دوم انتخابي پارالمپيك يا كشور ميزبان (قرعه كشي دوم)

2/1/49 .مسابقات قهرماني جهان

تيم هايي كه سيدينگ آنها به طور خودكار انجام نمي شود ( مقام هاي اول – سوم بازي هاي قبلي پارالمپيك) در سه

قرعه كشي جداگانه قرعه كشي مي شوند. در قرعه كشي اول فقط 4 تيم بر تر تورنومنت هاي منطقه اي قرار مي

گيرند. در قرعه كشي دوم فقط تيم هاي دوم تورنومنت هاي منطقه اي قرار مي گيرند. در قرعه كشي سوم تيم كشور

ميزبان و تيم هايي كه از طريق فرمول نسبت سهميه دريافت كرده اند قرار مي گيرند. تيم هايي كه در يك تورنومنت

منطقه اي سهميه دريافت كرده اند در يك گروه قرار نمي گيرند.

گروه A :

مقام اول پارالمپيك قبلي30

قرعه اول قهرماني منطقه اي (قرعه كشي اول)

قرعه سوم قهرماني منطقه اي (قرعه كشي اول)

 قرعه دوم مقام دوم منطقه اي (قرعه كشي دوم) فقط مردان

قرعه چهارم مقام دوم منطقه اي (قرعه كشي دوم) فقط مردان

 قرعه اول فرمول نسبت يا كشور ميزبان (قرعه كشي سوم )

 قرعه سوم فرمول نسبت يا كشور ميزبان (قرعه كشي سوم )

 قرعه پنجم فرمول نسبت يا كشور ميزبان (قرعه كشي سوم )

گروه B :

مقام دوم پارالمپيك قبلي

 مقام سوم پارالمپيك قبلي

قرعه دوم قهرماني منطقه اي (قرعه كشي اول)

 قرعه چهارم قهرماني منطقه اي (قرعه كشي اول)

قرعه اول مقام دوم منطقه اي (قرعه كشي دوم) فقط مردان

 قرعه سوم مقام دوم منطقه اي (قرعه كشي دوم) فقط مردان

قرعه دوم فرمول نسبت يا كشور ميزبان (قرعه كشي سوم )

قرعه چهارم فرمول نسبت يا كشور ميزبان (قرعه كشي سوم )

3/1/49. دوگانه سهميه.

چنانچه كشوري سهميه بازي هاي پارالمپيك يا مسابقات قهرماني جهان را هم به عنوان ميزبان و هم از طريق يكي از

سهميه هاي پارالمپيك يا مسابقات قهرماني جهان قبلي بدست آورد، سهميه ميزباني اين كشور از طريق تورنومنت

انتخابي بازي هاي پارالمپيك براي پارالمپيك يا از طريق فرمول نسبت براي مسابقات قهرماني جهان واگذار خواهد

شد.

2/49 .نوع تورنومنت

تورنومنت هاي مورد استفاده در كليه مسابقات قهرماني بين المللي ، به استثناي بازي هاي پارلمپيك و مسابقات

قهرماني جهان، عبارتند از:

1/2/49 .در رويدادهايي كه تعداد تيم ها از 4 عدد بيشتر نيست، از يك سيستم دوره اي دوبل ( round double

robin (استفاده مي شود. بعد از اين سيستم دوره اي ، تيم هاي بر تر مستقيماً به فينال راه مي يابند. تيم هاي دوم و

سوم در نوعي بازي حذفي با يكديگر دور نيمه نهايي را برگزار مي كنند. تيم اول بعد از دور راند رابين با برنده نيمه

نهايي بازي مي كند.

2/2/49 .در رويدادهايي كه تعداد تيم ها از 4 عدد بيشتر و از 7 عدد كمتر است، از يك سيستم انفرادي دوره اي(راند

رابين) استفاده مي شود. بعد از اين بازي هاي دوره اي، 4 تيم برتر در بازي هاي حذفي با يكديگر مسابقه مي دهند.

تيم اول با تيم چهارم بازي 1 نيمه نهايي را برگزار مي كنند و تيم دوم و سوم نيز بازي نيمه نهايي 2 را برگزار مي كنند.

برندگان اين دو ديدار براي كسب عنوان قهرماني رقابت خواهند كرد و بازندگان نيز براي كسب مقام هاي سوم و

چهارمي به رقابت مي پردازند. 31

3/2/49 .در رويداد هايي كه تعداد تيم ها از 7 تيم بيشتر و از 16 تيم كمتر است، تيم ها به دو گروه برابر تقسيم مي

شوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد راند رابين استفاده مي شود. چنانچه تعداد تيم ها فرد باشد، يكي از گروه ها

يك تيم اضافه تر خواهد داشت. در پايان دور راند رابين، 4 تيم برتر از هر گروه در يك فورمت منفرد حذفي با يكديگر

به رقابت مي پردازند. A3. vs B2, B4. vs A1 و برندگان به نيمه نهايي 1 راه مي يابند. .vs B1, B3. vs A2

A4 و برندگان اين بازي ها نيمه نهايي 2 را برگزار مي كنند. بازندگان از دور مسابقات حذف مي شوند. برندگان دو

بازي نيمه نهايي براي كسب عنوان قهرماني به رقابت مي پردازند. بازندگان دو بازي نيمه نهايي نيز براي كسب عنوان

هاي سومي و چهارمي مسابقه مي دهند.

4/2/49 .چنانچه در رويدادي بيش از 16 تيم شركت كرده باشند، تيم ها در دسته هاي برابر دسته بندي مي شوند و

تعداد تيم ها در هر دسته كمتر از 8 تيم نخواهد بود. دسته ها در ارتباط با يكديگر مسابقه مي دهند و تيم ها بر اساس

عملكرد بين دسته ها انتقال مي يابند. ممكن است مسابقات به صورت راند رابين منفرد بين همه تيم ها برگزار شوند و

يا ممكن است تيم ها به دو گروه مجزّا تقسيم شوند. در دور هاي راند رابين منفرد، چهار تيم برتر در دور هاي فينال به

رقابت مي پردازند. در صورتي كه تيم ها به دو گروه تقسيم شده باشند، سه تيم برتر دور فينال را (طبق 2/2/49 ( .

برگزار خواهند كرد. سيدينگ بقيه تيم ها بر اساس نتايج جدول امتيازات انجام خواهد شد. تيم هايي كه امتيازات برابر

دارند بر اساس قانون 51 تفكيك خواهند شد. چنانچه دو گروه برابر نباشند، قبل از استفاده از قانون 51 ،تيمي كه

پايين ترين نتيجه را در گروه بزرگتر كسب كرده است حذف مي شود. گروه ها را گروه A ،گروه B و ……… مي نامند و

گروه A گروه رهبر تلقي مي شود. در پايان كليه مسابقات، تيم هاي انتهاي جدول در هر گروه به گروه پايين تر منتقل

مي شوند (مثلاً از گروه A به گروه B .(همچنين تيم هاي برتر هر گروه به گروه بالاتر منتقل مي شوند (مثلاً از گروه B

به گروه A .(

تعداد تيم هايي كه در پايان مسابقات ترفيع مي گيرند يا تنزيل رتبه مي يابند به تعداد تيم ها در هر گروه بستگي دارد.

در گروه هايي كه كمتر از 10 تيم وجود دارند، دو تيم ترفيع يا تنزيل رتبه مي گيرند. در گروه هايي كه 10 تيم يا بيش

از 10 تيم وجود دارند، سه تيم ترفيع يا تنزيل رتبه مي گيرند. چنانچه گروه ها برابر نباشند، تعداد ترفيع يا تنزيل ها را

گروهي كه بيشترين تيم را دارد مشخّص مي كند.

3/49 .سيدينگ تيم ها

براي اطمينان از برابري توانائي هاي گروه ها در مسابقات قهرماني منطقه اي، سيدينگ تيم ها بر اساس نتايج

مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي صورت مي گيرد. اگر تيمي در مسابقات قبلي منطقه اي حضور نداشته است در

انتهاي ليست قرار مي گيرد. اگر بيش از يك تيم در مسابقات قبلي منطقه اي حضور نداشته است، اين تيم ها از طريق

قرعه كشي در انتهاي ليست قرار مي گيرند. مثال:

گروه A :

تيم اول مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم چهارم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم پنجم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم هشتم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم نهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي32

تيم سيزدهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم شانزدهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم جديد كه در مسابقات قبلي شركت نداشته است.

 

گروه B

تيم دوم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم سوم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

تيم ششم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

تيم هفتم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم دهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم يازدهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم چهاردهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

 تيم پانزدهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي

4/49 .فورمت مسابقات مردان در مسابقات قهرماني جهان

تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي (راند رابين) استفاده مي شود. در

پايان دور راند رابين، چهار تيم بر تر هر گروه در يك رقابت حذفي با يكديگر مسابقه خواهند داد. B4. vs A1 و

A3. vs B2) برندگان اين بازي ها به نيمه نهايي 1 راه مي يابند). B3. vs A2 و A4. vs B1 مسابقه خواهند داد و

برندگان آنها به نيمه نهايي 2 راه خواهند يافت. برندگان دو بازي نيمه نهايي براي كسب عنوان قهرماني با يكديگر

ديدار خواهند كرد و بازندگان آنها نيز براي عنوان هاي سومي و چهارمي رقابت خواهند كرد.

 

5/49 .فورمت مسابقات زنان در مسابقات قهرماني جهان

تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي (راند رابين) استفاده مي شود. در

پايان دور راند رابين، چهار تيم بر تر هر گروه در يك رقابت حذفي با يكديگر مسابقه خواهند داد. B4. vs A1 و

A3. vs B2) برندگان اين بازي ها به نيمه نهايي 1 راه مي يابند). B3. vs A2 و A4. vs B1 مسابقه خواهند داد و

برندگان آنها به نيمه نهايي 2 راه خواهند يافت. بازندگان حذف مي شوند و برندگان دو بازي نيمه نهايي براي كسب

عنوان قهرماني با يكديگر ديدار خواهند كرد و بازندگان آنها نيز براي عنوان هاي سومي و چهارمي رقابت خواهند كرد.

6/49 .فورمت بازي هاي مردان در بازي هاي پارالمپيك

تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي (راند رابين) استفاده مي شود.

در پايان بازي هاي دوره اي، سه تيم برتر هر گروه به دور منفرد حذفي راه مي يابند. تيم اول گروه A مستقيماً به دور

نيمه نهايي 1 و تيم اول گروه B مستقيماً به دور نيمه نهايي 2 راه مي يابد. دو بازي 4/1 نهائي برگزار خواهند شد. تيم

دوم گروه A با تيم سوم گروه B در 4/1 نهايي 1 مسابقه مي دهد و تيم دوم گروه B با تيم سوم گروه A در 4/1

نهايي 2 مسابقه خواهد داد. بازندگان دو بازي نيمه نهايي حذف مي شوند. برنده 4/1 نهائي 1 به نيمه نهايي 2 راه مي33

يابد و با تيم اول گروه B مسابقه مي دهد. برنده 4/1 نهائي 2 به نيمه نهايي 1 راه مي يابد و با تيم اول گروه A

مسابقه مي دهد.

برندگان دو بازي نيمه نهايي به فينال راه مي يابند و بازندگان براي مقام هاي سومي و چهارمي با يكديگر ديدار خواهند

كرد.

7/49 .فورمت بازي هاي مردان در بازي هاي پارالمپيك

تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي (راند رابين) استفاده مي شود. در

پايان بازي هاي دوره اي، سه تيم برتر هر گروه به دور منفرد حذفي راه مي يابند. تيم اول گروه A مستقيماً به دور نيمه

نهايي 1 و تيم اول گروه B مستقيماً به دور نيمه نهايي 2 راه مي يابد. دو بازي 4/1 نهائي برگزار خواهند شد. تيم دوم

گروه A با تيم سوم گروه B در 4/1 نهايي 1 مسابقه مي دهد و تيم دوم گروه B با تيم سوم گروه A در 4/1 نهايي 2

مسابقه خواهد داد. بازندگان دو بازي نيمه نهايي حذف مي شوند. برنده 4/1 نهائي 1 به نيمه نهايي 2 راه مي يابد و با

تيم اول گروه B مسابقه مي دهد. برنده 4/1 نهائي 2 به نيمه نهايي 1 راه مي يابد و با تيم اول گروه A مسابقه مي

دهد.

برندگان دو بازي نيمه نهايي به فينال راه مي يابند و بازندگان براي مقام هاي سومي و چهارمي با يكديگر ديدار خواهند

كرد.

 

 

50 .رنكينگ تيم ها در يك دور راند رابين

در پايان يك دور راند رابين، رنكينگ تيم ها بر اساس امتيازاتي كه بدست آورده اند تعيين مي شود. براي هر برد سه

امتياز، براي هر مساوي يك امتياز و براي هر باخت صفر امتياز در نظر گرفته مي شود. چنانچه تعداد امتيازات دو يا چند

تيم برابر باشد، رنكينگ آنها بر اساس روش هاي زير مشخّص خواهد شد:

تفاضل گل: كسر گل هاي خورده از گل هاي زده در طول دوره

تعداد برد ها، تيمي كه تعداد برد هاي آن بيشتر است در رنكينگ بالاتر قرار مي گيرد.

تيمي كه در طول مسابقات تعداد گل هاي زده بيشتري دارد در رنكينگ بالاتر قرار مي گيرد.

تفاضل گل در نيمه بازي – استفاده از امتيازات نيمه بازي، كسر تعداد گل هاي خورده از گل هاي زده در كلّ

راند رابين

تفاضل گل هاي زده و خورده تيم هايي كه بايد رنكينگ آنها مشخّص شود.

چنانچه بيش از دو تيم مساوي شده باشند، معيار هاي فوق به ترتيب مورد استفاده قرار مي گيرند تا رنكينگ تيم ها

مشخّص شود.

 

 

51 .ترك مسابقه

عدم شركت در مسابقه به منزله باخت خواهد بود و به تيم مقابل سه امتياز و برد با 10 گل داده خواهد شد. چنانچه

تيمي به هر دليل مسابقه را ترك كند، به همه تيم ها سه امتياز با تفاضل گل – 0 – داده خواهد شد. نتايج قبلي خود به

خود منتفي خواهند شد. چنانچه به تشخيص نماينده فنّي و يا نماينده وي، ترك مسابقه خارج از اراده و تصميم گيري

تيم صورت گرفته باشد و يا كميته برگزاري مقصر شناخته شود، مي توان برنامه مسابقات را اصلاح نمود.

 

 

 

52 .حد اكثر بازي هاي يك تيم در روز:

هيچ تيمي نمي تواند در روز بيش از سه بازي داشته باشد.

 

 

53 .اخراج

1/53 .چنانچه يك بازيكن، مربي، نفر همراه تيم، داور يا يكي از مسئولين، در يك تورنومنت رفتاري مغاير با روح بازي

ها داشته باشد، نماينده فنّي ضمن مشورت با كميته پروتست مي تواند نسبت به تحريم يا اخراج اين فرد يا تيم وي از

مسابقات اقدام نمايد.

2/53 .ظرف 21 روز از تاريخ خاتمه تورنومنت، نماينده فنّي بايد هر گونه سوء رفتار منجر به تحريم ، اخراج يا حذف را

كتباً به كميته گلبال IBSA گزارش نمايد تا در نشست بعدي كميته مورد بر رسي قرار گيرد.

3/53 .كميته گلبال IBSA به محض دريافت گزارش مبني بر سوء رفتار يك فرد يا يك تيم، موضوع را بر رسي و اعمال

تنبيهات بيشتر را مد نظر قرار خواهد داد. تصميم هاي كميته گلبال موارد زير را شامل ولي صرفاً به اين موارد محدود

نمي شود:

 اخراج فرد يا تيم خاطي از تورنومنت

تحريم فرد يا تيم خاطي از شركت در تورنومنت هاي آينده

4/53 .كميته گلبال IBSA تصميم اتخاذ شده را ظرف 21 روز كتباً به فرد يا تيم ذيربط و سازمان كشوري مربوطه

ابلاغ خواهد كرد.

 

 

54 .پروتكل بازي

1/54 .قبل از شروع بازي، نمايندگان هر دو تيم براي امضاء برگه امتيازات و برگه لاين آپ و انداختن سكّه به محل

in-check مراجعه مي نمايند. اسامي كليه بازيكنان و افراد روي نيمكت تيم بايد در برگه لاين آپ قيد شود.

بعد از انقضاي مهلت 30 ثانيه براي شروع بازي، چنانچه افراد اضافي كه اسامي آنها در برگه لاين آپ قيد نشده، روي

نيمكت تيم مشاهده شوند، به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد شد و افراد اضافي نيز به بيرون هدايت خواهند شد.

همچنين با انقضاي 30 ثانيه آخر كه شروع بازي اعلام مي شود، چنانچه افرادي از تيم كه اسامي آنها در برگه لاين آپ

قيد شده است در محل نيمكت تيم حضور نداشته باشند، به تيم پنالتي تاخير بازي داده مي شود و اين افراد نيز تا پايان

نيمه حق ورود به محدوده نيمكت تيم را نخواهند داشت.

2/54 .گرم كردن

به همه تيم ها فرصت داده مي شود حد اقل نيم ساعت قبل از اين كه براي بازي فراخوانده شوند، در محلّي مناسب خود

را گرم نمايند. محل گرم كردن براي هر دو تيم مشابه خواهد بود و حتي الامكان بايد شرايط مشابه محل مسابقات را

داشته باشد. توپ هاي گرم كردن و توپ هاي مورد استفاده در مسابقات بايد از يك نوع باشند.

3/54 .ورود به زمين:

در همه ي مسابقات مهم، تيم ها طبق دستورالعمل “In March “در كتاب راهنماي فنّي، وارد زمين مي شوند. اگر

بازيكني هنگام رژه تيم ، يونيفرم رسمي تيم خود را بر تن نداشته باشد، از ورود او به زمين مسابقه به همراه تيم براي

گرم كردن جلوگيري مي شود. اگر يونيفرم بازيكن تا زمان هشدار 30 ثانيه آماده نشده باشد، اين بازيكن فرصت بازي

در اين مسابقه را از دست خواهد داد و فقط به عنوان غير بازيكن با پيراهني كه از كميته برگزاري دريافت مي كند، مي

تواند روي نيمكت تيم بنشيند.

4/54 .معرفي تيم ها: قبل از شروع بازي، از هر دو تيم درخواست مي شود در پشت خط فرود (landing (تيم خود به

صف بايستند. سپس اسامي بازيكنان، مربيان و همراهان تيم ها اعلام مي شود.

54.5 .كميته پروتست

در مسابقات قهرماني بين المللي، كليه پروتست ها و موارد اخراج مرتبط با تورنومنت (طبق پاراگراف 53 (بوسيله كميته

پروتست مورد بر رسي قرار مي گيرد. تصميم كميته پروتست قطعي خواهد بود. كميته پروتست را افراد زير تشكيل مي

دهند:

كميسيونر

نماينده فنّي IBSA

 يك نفر داور تورنومنت كه نماينده فنّي او را منصوب مي كند.

مدير مسابقات و

يك نفر اضافي كه نماينده فنّي او را انتخاب مي كند.

 

 

55 .نماينده فنّي

در همه ي تورنومنت هاي مصوبه IBSA يك نفر به عنوان نماينده فنّي بايد حضور داشته باشد كه از سوي كميته

فرعي گلبال IBSA يا رئيس اين كميته منصوب مي شود.

1/55 .مسئوليت هاي نماينده فنّي:

نماينده فنّي بايد قبل از شروع مسابقات، ضمن همكاري با كميته برگزاري ، اطمينان حاصل نمايد كه كليه استاندارد هاي

فنّي لازم در تورنومنت، از جمله موارد زير، رعايت شده اند:

زمين بازي و علامتگذاري هاي آن

هدايت تورنومنت

 برنامه ريزي و ارزيابي داوران

مديريت مسئولين فنّي

تاييد برگه هاي امتيازات و تدوين نتايج رسمي

تاييد و نگهداري چشم بند ها، آي پچ ها و استفاده صحيح از آنها

مديريت پروتست و روش اخراج

 

 

56 .استثناء ها در مقرّرات تورنومنت

هر گونه استثناء در مقرّرات تورنومنت بايد:

حد اقل 60 روز قبل از شروع تورنومنت كتباً از كميته فرعي گلبال IBSA درخواست شده باشد.

كميته فرعي گلبال IBSA آن را ظرف 21 روز از زمان درخواست، تاييد كرده باشد.

 بلافاصله بعد از تصويب كميته فرعي گلبال IBSA ،به تيم هاي شركت كننده ابلاغ شده باشد.

برنامه هاي داوران

57 .اجزاء برنامه

كميته فرعي گلبال IBSA هر چهار سال يك بار ، آزمون ها يا كلينيك هاي داوري را برگزار مي كند تا قوانين و مقرّرات

جديد را ارائه نمايد و گواهينامه هاي داوران كليه سطوح تجديد شوند.

داوران سطح 1 و سطح 2 بايد در يك آزمون كتبي شركت نمايند و در دو بازي (يك بار در پشت ميز و يك بار در زمين)

عملاً مورد ارزيابي قرار گيرند.

داوران سطح 3 بايد در يك كلينيك كامل كه آموزش هاي تئوري و ارزيابي هاي كتبي و عملي را شامل مي شود شركت

نمايند. هر داوري كه بخواهد در يك سطح جديد گواهينامه دريافت كند بايد در يك كلينيك كامل كه آموزش هاي تئوري

و ارزيابي هاي كتبي و عملي را شامل مي شود شركت نمايد. داوري كه بخواهد گواهينامه او در سطح مهارت قبلي

تجديد شود مي تواند از شركت در آموزش تئوري صرف نظر كند و قبل از آزمون عملي، در آزمون فني نيز شركت نمايد.

برنامه داوران IBSA اجزاء پنجگانه زير را شامل مي شود:

سطح داوري 1

 سطح داوري 2

 سطح داوري 3

مدرسين دوره

مدرسين ارشد دوره

1 داوري سطح. 57/1

داوران سطح 1 مي توانند در سطوح كشوري و در رويداد هاي مصوبه IBSA ، به جز بازي هاي پارالمپيك، مسابقات

قهرماني جهان و منطقه اي، تورنومنت هاي انتخابي و بازي هاي جهاني IBSA به قضاوت بپردازند. داوران مي توانند

در هر يك از رويداد هاي بين المللي در آزمون داوري سطح 1 شركت نمايند. داوطلبان بايد يك دوره آموزشي 2 – 3

روزه را طي نموده و در آزمون كتبي با كتاب باز شركت نمايند. اين آزمون به زبان انگليسي خواهد بود و 13 سؤال چند

گزينه اي و 7 سؤال “صحيح” يا “غلط” را شامل مي شود. نمره قبولي اين آزمون 15 از 20) 75 (%خواهد بود. علاوه

بر آزمون كتبي، داوطلب بايد در 3 بازي به قضاوت بپردازد. در اولين بازي از سه بازي ، فيدبك عملكرد در اختيار

داوطلب قرار مي گيرد. داوطلب بايد در آزمون عملي دو بازي باقيمانده (يك بازي در پشت ميز و يك بازي در زمين)

پذيرفته شود. حد اقل نمره قبولي در آزمون عملي سطح 1 نمره 50 مي باشد. كليه فرامين بايد به زبان انگليسي باشند.

2/57.   داوران سطح 2.

داوران سطح 2 مي توانند در مسابقات قهرماني منطقه اي و در رويداد هاي مصوبه IBSA ، به استثناي بازي هاي

پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و تورنومنت هاي انتخابي، به قضاوت بپردازند. داوران مي توانند در هر يك از

رويداد هاي بين المللي كه در آنها تيم هاي ملي يا باشگاهي از حد اقل سه كشور شركت كرده اند در آزمون داوري

سطح 2 شركت نمايند. داوطلبان بايد در آزمون كتبي زماندار به زبان انگليسي با كتاب بسته قبول شوند. اين آزمون 20

سؤال چند گزينه اي و 5 سؤال “صحيح” يا “غلط” را شامل مي شود. داوطلبان بايد به 21 سؤال از 25 سؤال (84 (%

پاسخ صحيح بدهند. داوطلبان بايد با قضاوت در سه بازي، آزمون عملي خود را برگزار نمايند و ارتقاء سطح مهارت خود

بعد از دو قضاوت در آزمون سطح مهارت 1 را به اثبات برسانند. حد اقل نمره قبولي در آزمون عملي، 80 نمره از 100

نمره خواهد بود. آزمون عملي به زبان انگليسي خواهد بود. داوطلبان سطح مهارت 2 بوسيله يك داور سطح 3) كه دوره

مدرسي را گذرانده است )، يك مدرس دوره يا يك مدرس ارشد دوره مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

3/57 .داوران سطح مهارت 3

داوران سطح 3 مي توانند در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان، مسابقات قهرماني منطقه اي، تورنومنت

هاي انتخابي پارالمپيك و كليه رويداد هاي مصوبه IBSA به قضاوت بپردازند. داوران مي توانند در هر يك از رويداد

هاي بين المللي كه در آنها تيم هاي ملي يا باشگاهي از حد اقل پنج كشور شركت كرده اند يا در مسابقات قهرماني

منطقه اي يا رويداد هاي مصوبه IBSA در آزمون داوري سطح 3 شركت نمايند.

داوطلبان بايد در آزمون سطح 3) كه مقرّرات تورنومنت و برنامه داوري را نيز شامل مي شود) شركت نمايند و در هر دو

آزمون كتبي و عملي پذيرفته شوند. آزمون كتبي به زبان انگليسي خواهد بود و دو بخش، جمعاً 60 سؤال، را شامل مي

شود. بخش اول آزمون كتبي از 30 سؤال چند گزينه اي و 20 سؤال “صحيح” يا “غلط” تشكيل مي شود. حداقل

نمره قبولي در اين آزمون 48 نمره از 50 نمره (96 (%خواهد بود.

در بخش دوم آزمون كتبي ده سؤال وجود دارد (5 ويدئو و 5 سؤال كوتاه ، 10 ويدئو يا 10 سؤال كوتاه). اين بخش از

آزمون مبتني بر قضاوت هاي موردي خواهد بود. بسته به پاسخ، به جواب هر يك از 10 سؤال، 0 تا 5 نمره داده مي

شود. حد اقل نمره قبولي در اين بخش 45 از 50) 90 (%مي باشد. حد اقل نمره قبولي در آزمون عملي سطح 3 ،نمره

95 از 100 نمره خواهد بود.

در آزمون سطح مهارت 3 ، يك مدرس ارشد دوره كه با داوطلب ملّيت مشابه ندارد آزمون را به عمل مي آورد. اعطاي

گواهينامه سطح مهارت 3 منوط بر تاييد كميته فرعي گلبال IBSA خواهد بود.

4/57 .شرايط ارتقاء به سطح بالاتر

كانديداهاي داوري سطح 1 بايد حد اقل سه سال تجربه داوري كشوري ( به عنوان داور كشوري يا داور پشت ميز ) را

دارا باشند. اين داوران بايد گزارش فعاليت هاي خود (حد اقل 20 بازي به عنوان داور و 10 تورنومنت گوناگون چنانچه

فقط به عنوان داور پشت ميز فعاليت داشته اند) را ارائه نمايند يا يك مدرس ارشد دوره آنها را ارزيابي و شايستگي

آنها براي شركت دردوره داوري سطح 1 را تاييد نمايد.

كانديدا هاي داوري سطح 2 بايد دو سال (720 روز) تجربه داوري در سطوح كشوري يا بين المللي، در فاصله زماني

بين داوري سطح 1 و سطح 2 را دارا باشند. اين داوطلبان بايد گزارش فعاليت داوري خود در حد اقل 30 بازي را ارائه

نمايند يا يك مدرس ارشد دوره آنها را ارزيابي و شايستگي آنها براي شركت در دوره داوري سطح 2 را تاييد نمايد.

كانديدا هاي داوري سطح 3 بايد سه سال(1095 روز) تجربه عملي داوري در سطوح كشوري يا بين المللي را در فاصله

زماني بين سطح 2 و سطح 3 دارا باشند. اين داوطلبان بايد گزارش فعاليت داوري خود در حد اقل 45 بازي را ارائه

نمايند و يك مدرس ارشد دوره آنها را ارزيابي نمايد.

براي ارتقاء از سطوح داوري 1 – 3 داوطلبان بايد دوره هاي ارتقاء سطح داوري را طي نمايند. كميته فرعي گلبال

IBSA مي تواند داوراني كه مقرّرات رفتاري داوران را رعايت نمي كنند را عزل نمايد.

5/57 .مدرس دوره

داوطلب بايد داراي حد اقل 5 سال تجربه به عنوان داور سطح 3 باشد و دوره آموزش مدرس دوره را طي كرده باشد.

مدرسين دوره مي توانند داوطلبان سطوح 1 و 2 داوري را تحت آموزش قرار داده به آنان گواهينامه اعطاء نمايند.

داوطلبان مدرس دوره بايد حد اقل 8 سال تجربه مستمر در برنامه صدور گواهينامه داوران گلبال IBSA را دارا باشند.

علاوه براين، داوطلبان بايد توانايي خود در تدريس برنامه هاي صدور گواهينامه داوران گلبال را به اثبات برسانند.

كميته فرعي گلبال IBSA ضمن مشورت با گروه مشاوره داوران IBSA ، مدرسين دوره را قبل از هر يك از مسابقات

قهرماني جهان، براي يك دوره 4 ساله انتخاب مي كنند. انتصاب ها بر اساس نياز هاي منطقه اي صورت مي گيرد.

چنانچه نياز هاي منطقه اي ايجاب نمايند كميته فرعي گلبال IBSA مي تواند مدرسين جديد دوره را منصوب نمايد.

6/57 .مدرس ارشد دوره

مدرس ارشد دوره بايد به عنوان داور سطح 3 حد اقل 7 سال تجربه داشته باشد و از تجربه برگزاري كلينيك هاي

داوري نيز برخوردار باشد. مدرسين ارشد دوره مي توانند به داوران سطح 1 ، سطح 2 و سطح 3 گواهينامه اعطاء

نمايند. داوطلبان مدرس ارشد دوره بايد حد اقل 10 سال تجربه مستمر در برنامه صدور گواهينامه داوران گلبال IBSA

را دارا باشند. همچنين مدرسين ارشد دوره مي توانند به عنوان نماينده فني يا كميسيونر انجام وظيفه نمايند.

مدرسين ارشد دوره را كميته فرعي گلبال IBSA معرفي و تاييد مي نمايد.

7/57 .حفظ گواهينامه

براي حفظ گواهينامه هاي IBSA ، داوران بايد:

حد اكثر تا 31 ماه مارس هر سال، مبلغ 20 يورو حق حفظ گواهينامه خود را پرداخت نمايند.

 حد اكثر تا 31 دسامبر هر سال، “Pass-E “داوري معتبر خود را براي هماهنگ كننده داوران IBSA ارسال

نمايند.

كليه مسابقاتي كه در طول سال قضاوت كرده اند را در “Pass-E “خود ثبت نمايند (اين بازي ها بايد بر

اساس قوانين IBSA برگزار شده باشند).

داوران سطح 1 بايد هر سال، در دو تورنومنت داخلي يا بين المللي، هر تورنومنت حد اقل 4 بازي (جمعاً 8 بازي) قضاوت

كرده باشند.

داوران سطح 2 بايد هر سال، در دو تورنومنت داخلي يا بين المللي، هر تورنومنت حد اقل 3 بازي (جمعاً 6 بازي) و حد

اقل 5 بازي در يك تورنومنت بين المللي (جمع كل 11 بازي) قضاوت كرده باشند.

داوران سطح 3 بايد هر سال، در دو تورنومنت داخلي يا بين المللي، هر تورنومنت حد اقل 3 بازي (جمعاً 6 بازي) و حد

اقل 5 بازي در دو تورنومنت بين المللي (جمع كل 16 بازي) قضاوت كرده باشند.

8/57 .شرايط ويژه براي حفظ گواهينامه داوري

چنانچه داوري حق سالانه حفظ پاسپورت خود را پرداخت كرده باشد ولي از لحاظ شركت در تورنومنت هاي سالانه

شرايط حفظ گواهينامه را دارا نباشد، ابطال گواهينامه او به شرح زير صورت مي گيرد:

سطح 1 – اگر يك سال گذشته باشد ، بايد مجدداً به عنوان داور سطح 1 گواهينامه خود را تجديد نمايد.

سطح 2 – اگر يك سال گذشته باشد ، به داوري سطح 1 تنزيل رتبه داده مي شود.

 سطح 3 – اگر يك سال گذشته باشد ، به داوري سطح 2 تنزيل رتبه داده مي شود.

چنانچه داوري نتواند شرايط حفظ گواهينامه را در يك سال مشخّص بر آورده نمايد، بايد گواهينامه خود را همراه با يك

نامه و هزينه سالانه حفظ گواهينامه، براي هماهنگ كننده داوران گلبال IBSA ارسال نمايد و علت اين كه نتوانسته

است شرايط لازم را رعايت نمايد را توضيح دهد. هماهنگ كننده داوران گلبال IBSA ، ضمن مشورت با كميته فرعي

گلبال IBSA ، توضيحات داور مورد نظر را بررسي و در باره حفظ يا عدم حفظ گواهينامه وي تصميم گيري مي نمايند.

اگر داوري در مهلت مقرر (31 ماه مارس) حق پاسپورت خود را پرداخت نكند يا “Pass-E “خود را تا 31 دسامبر

ارسال ننمايد، از برنامه داوري حفظ مي شود، گواهينامه او باطل و حق داوري در هيچ يك از مسابقات مهم IBSA را

نخواهد داشت.

9/57 .انتصاب داوران و ITO ها

كميته فرعي گلبال IBSA ، ضمن مشورت با گروه مشاوره داوران، داوران و ITO هاي بازي هاي پارالمپيك، مسابقات

قهرماني جهان ، مسابقات قهرماني منطقه اي، تورنومنت هاي انتخابي و بازي هاي جهاني IBSA را منصوب مي

نمايند.

58 .روش هاي برگزاري كلينيك

1/58 .ابتدا محل و تاريخ برگزاري كلينيك را مشخّص كنيد.

2/58 .ترجيحاً 90 روز قبل از تاريخ برگزاري كلينيك، موارد زير را به هماهنگ كننده داوران IBSA اطلاع دهيد:

– نام سازمان كشوري عضو IBSA

– محل و تاريخ برگزاري كلينيك

– تعداد شركت كنندگان در هر يك از سطوح داوري

– جزئيات پرداخت هزينه ها

3/58 .هماهنگ كننده داوران IBSA ، بعد از دريافت اطلاعات فوق، فراخواني را براي كليه داوران واجد شرايط براي

اداره كلينيك ارسال مي نمايد. چنانچه كشور ميزبان كلينيك، مدرس واجد شرايط داشته باشد، هماهنگ كننده داوران

IBSA مي تواند موجود بودن مدرس كلينيك را مستقيماً تاييد نمايد.

4/58 .به منظور اجراي بخش هاي عملي دوره، كلينيك بايد همراه با يك تورنومنت برگزار شود.

5/58 .هماهنگ كننده داوران IBSA بعد از دريافت اطلاعات ثبت نام و پرداخت حق كلينيك، ماتريل دوره و آزمون را

در اختيار مدرس دوره قرار مي دهد.

6/58 .حق ثبت نام

هزينه هاي كلينيك براي دوره 2014 – 2017 به شرح زير خواهد بود:

سطح 1 :20 يورو

سطح 2 :40 يورو

سطح 3 :80 يورو

داوراني كه در كلينيك چهارسالانه تجديد گواهينامه شركت مي كنند و حق سرانه شركت در كلينيك را پرداخت مي

كنند، نيازي نيست كه براي همان سال حق حفظ گواهينامه پرداخت نمايند. چنانچه داوري حق حفظ گواهينامه براي

همان سال را پرداخت كرده است، نيازي نيست كه حق حفظ گواهينامه براي سال بعد را پرداخت نمايد.

7/58 .كلينيك ها معمولاً 2 – 3 روز دوره تئوري را شامل مي شوند كه در آن هر يك از قوانين توضيح داده مي شوند.

در بخش عملي نيز نحوه قضاوت هر يك از داوران مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

معدل نمرات كتبي و عملي داور ، قبول يا رد شدن وي را مشخّص مي نمايند.

نكته: اگر داوران داراي تجارب قبلي باشند زمان بخش تئوري كلينيك كوتاه تر خواهد بود ولي استفاده از مترجم و يا

دخالت فاكتور هاي خارجي مي توانند طولاني تر شدن دوره را باعث شوند.

8/58 .نمرات قبولي براي هر يك از سطوح داوري متفاوت است و در بخش برنامه هاي داوران توضيح داده شده

است.

9/59 .چنانچه داوطلبي براي همان سطح داوري قبلي خود تجديد گواهينامه مي شود (مثلاً بعد از چهار سال براي

اعمال تغييرات قوانين) ، مي تواند در كلينيك شركت نكند و ضمن پرداخت هزينه، براي تجديد گواهينامه، در آزمون

كتبي و عملي شركت نمايد. كليه داوران سطح 3 و كليه كساني كه قصد ارتقاء به سطح بالاتر را دارند بايد در كلّ دوره

كلينيك شركت نمايند.

10/58 .وقتي هماهنگ كننده داوران IBSA فرم هاي گزارش دوره را از مدرس دوره دريافت كرد، اسامي كليه قبول

شدگان در دوره داوري را در پايانه اطلاعاتي، وارد مستر ليست داوران خواهد كرد و ضمن ارسال نامه اي به هر يك از

داوران شركت كننده، نتايج و Pass-E داوري را در اختيار آنان قرار خواهد داد.

By محمد هاشمی on 2017-10-06 · Posted in دسته‌بندی نشده, ورزشی

Be the first to post a comment.