ترجمه آهنگ modern talking Cheri Cheri Lady

Oh, I can’t explain
اه نمی توانم توضیح بدهم
Every time it’s the same
همیشه همین طور است
more I feel that it’s real
و فکر میکنم این واقعیت است
Take my heart
قلبم را تسخیر کن
I’ve been lonely to long
مدتها است که تنها مانده ام
Oh, I can’t be so strong
اه من چندان قوی نیستم
Take the chance for romance, take my heart
فرصتی برای عاشقی به من بده قلبم را تسخیر کن
I need you so
به تو نیاز دارم
There’s no time I’ll ever go
فرصتی نیست من خواهم رفت
Cheri, cheri lady
بانوی قشنگ نازنین
Going through a motion
به جنب و جوش می افتم
Love is where you find it
عشق همانجای است که پیدایش میکنی
Listen to your heart
به ندای قلبت گوش بده
Cheri, cheri lady
بانوی قشنگ نازنین
Living in devotion It’s always like the first time
یک زندگی عاشقانه همیشه مانند بار اول است
Let me take a part
بگذار من هم شریک باشم
Cheri, cheri lady
بانوی قشنگ نازنین
Like there’s no tomorrow
انگار که فردایی وجود ندارد
Take my heart – don’t lose it
قلبم را تسخیر کن ولی گمش نکن
Listen to your heart
به ندای قلبت گوش بده
Cheri, cheri lady
بانوی قشنگ نازنین
To know you is to love you
شناختنت دوست داشتن توست
If you call me baby I’ll be always yours
عزیزم اگر مرا صدا کنی برای همیشه از ان تو خواهم بود
I get up – I get down
بالا میروم پایین می ایم
All my world turns around
دنیای من تماما دور خودش میچرخد
Who is right ? Who is wrong
چه کسی راست میگوید چه کسی دروغ
I don’t know
نمی دانم
I’ve got pain in my heart
دری را در قلبم احساس میکنم
Got a love in my soul
در جانم عشقی جای ده
Easy come, but I think easy go
عشق به اسانی وارد میشود
I need you so Although times I move so slow
اما فکر میکنم به اسانی هم از بین میرود به تو نیاز دارم  گر چه بارها دیر دست به کار شدم

نخستین کسی باشید که این مطلب را میپسندد.

About محمد هاشمی

بنده متولد شهر مشهد هستم و در تاریخ یک فروردین سال 1368 متولد شدم. تحصیلات دبیرستانم را در همان شهر به پایان رساندم و اکنون نیز در کشور Sweden زندگی میکنم.
This entry was posted in متن و ترجمه ترانه های خارجی.. Bookmark the permalink.

One Response to ترجمه آهنگ modern talking Cheri Cheri Lady

  1. Pingback: gf22HD6Q

Leave a Reply